Regulamin wydziału

Regulamin Wydziału
Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechniki Opolskiej

§ 1

 1. Regulamin Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, zwany dalej „Regulaminem" zawiera w szczególności:
  1. ogólną charakterystykę Wydziału,
  2. strukturę organizacyjną Wydziału,
  3. kompetencje organów Wydziału.
 2. Podstawę prawną działania, zadania oraz zasady organizacji i funkcjonowania Wydziału określają:
  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j. t. z późn. zm.), zwana dalej Ustawą;
  2. statut Politechniki Opolskiej;
  3. zarządzenia rektora Politechniki Opolskiej;
  4. uchwały Senatu Politechniki Opolskiej;
  5. niniejszy Regulamin;
  6. inne właściwe przepisy.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Uczelni i Rektorze - należy przez to rozumieć Politechnikę Opolską i jej Rektora;
  2. Wydziale, Radzie Wydziału i Dziekanie - należy przez to rozumieć odpowiednio Wydział, Radę Wydziału i Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej;
  3. Dziekanie lub dyrektorze instytutu - należy przez to rozumieć Dziekana, prodziekana lub dyrektora, zastępcę dyrektora instytutu posiadających odpowiednie upoważnienie;
  4. Jednostkach wydziałowych - należy przez to rozumieć instytuty, katedry, jednostki administracyjne Wydziału.
  5. Statucie - należy przez to rozumieć statut Politechniki Opolskiej.

§ 2

 1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni.
 2. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną.
 3. W ramach działalności dydaktycznej Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy, szkolenia.
 4. Podstawę systemu kształcenia studentów na Wydziale stanowią plany i programy studiów zatwierdzane przez Radę Wydziału na wniosek Dziekana po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję ds. Programów Kształcenia.
 5. Wydział prowadzi współpracę krajową i międzynarodową z uczelniami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi.

§ 3

 1. Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału.
 2. Organem jednoosobowym Wydziału jest Dziekan.
 3. Organem wyborczym Wydziału jest wydziałowe kolegium elektorów.
 4. Tryb wyborów organów Wydziału określa Statut.

§ 4

 1. Skład Rady Wydziału określa Statut.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Wydziału określa Statut.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwały we wszystkich sprawach związanych z działalnością Wydziału na wniosek Dziekana. Wniosek o wyrażenie opinii przez Radę Wydziału może zgłosić każdy członek Rady Wydziału.
 4. Dziekan przewodniczy Radzie Wydziału i zwołuje jej posiedzenia w trybie określonym w Statucie.
 5. Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
 6. Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się zgodnie z Regulaminem pracy organów kolegialnych Uczelni, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu.

§ 5

 1. Dziekan kieruje pracą Wydziału przy pomocy trzech prodziekanów, których kompetencje obejmują: sprawy naukowe, dydaktyczne, rozwój i współpracę. Zakres obowiązków prodziekanów określa Dziekan.
 2. Na czas swojej nieobecności Dziekan wyznacza jednego z prodziekanów na swojego zastępcę.
 3. Zespołami doradczymi Dziekana są:
  1. Kolegium Dziekańskie złożone z prodziekanów Wydziału,
  2. Poszerzone Kolegium Dziekańskie złożone z członków Kolegium Dziekańskiego oraz kierowników katedr i dyrektorów instytutów Wydziału.
 4. Na posiedzenia Kolegium Dziekańskiego jak i Poszerzonego Kolegium Dziekańskiego Dziekan może zaprosić inne osoby.
 5. Do kompetencji Dziekana należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Wydziału, niezastrzeżonych do właściwości innych organów Uczelni. Jeśli decyzje te przekładają się na finanse wydziału, informuje o nich Radę Wydziału.

§ 6

 1. Instytuty, katedry oraz inne jednostki organizacyjne Wydziału za wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 2, tworzy, przekształca, łączy, dzieli, zmienia nazwę, likwiduje Rektor za zgodą Senatu na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 2. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, łączy, przekształca, dzieli, zmienia nazwę i likwiduje Rektor.
 3. Kierownicy jednostek wydziałowych odpowiadają przed Dziekanem za realizację powierzonych im zadań, przestrzeganie prawa i zasad etyki, bezpieczeństwo i porządek na terenie podległych im jednostek organizacyjnych oraz za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego kierowanym przez nich jednostkom - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Struktura organizacyjna Wydziału stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Dyrektor instytutu kieruje całokształtem działalności instytutu i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Do zakresu obowiązków i uprawnień dyrektora instytutu należy w szczególności:
  1. Podział czynności pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi instytutu,
  2. Prowadzenie spraw osobowych,
  3. Nadzór nad prawidłowym rozwojem naukowym kadry zatrudnionej w katedrach,
  4. Właściwe wykorzystanie kadry i nadzór nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
  5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, naukowo-badawczą, administracyjną i finansową prowadzoną przez instytut,
  6. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem przydzielonych funduszy, przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  7. Decydowanie o przydziale i sposobie użytkowania pomieszczeń, aparatury i innych środków znajdujących się w dyspozycji instytutu, nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych,
  8. Odpowiedzialność za powierzone mienie,
  9. Sporządzanie zakresów czynności pracowników administracyjnych i technicznych instytutu,
  10. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy podległych pracowników,
  11. Przedkładanie władzom Wydziału sprawozdań, planów i innych informacji o pracy instytutu,
  12. Koordynacja planowania i sprawozdawczości w działalności naukowo-badawczej,
  13. Planowanie i sprawozdawczość zajęć dydaktycznych instytutu,
  14. Koordynacja prac nad kształtowaniem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej,
  15. Organizacja hospitacji zajęć dydaktycznych,
  16. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dziekana.
 3. W instytucie może być powołany zastępca dyrektora instytutu, na zasadach określonych w Statucie. Zakres działania zastępcy dyrektora instytutu określa dyrektor w porozumieniu z Dziekanem.

§ 8

 1. Do zakresu obowiązków i uprawnień kierownika katedry należy w szczególności:
  1. Ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  2. Ocenianie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników katedry,
  3. Opiniowanie szczegółowych programów nauczania prowadzonych w katedrze przedmiotów,
  4. Organizowanie działalności naukowej,
  5. Dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
  6. Dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników,
  7. Sporządzanie zakresu czynności podległych pracowników,
  8. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy podległych pracowników,
  9. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących katedry niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni lub dyrektora instytutu,
  10. Występowanie do Dziekana, poprzez dyrektora instytutu, z wnioskami w sprawie zatrudnienia, awansowania i wynagradzania pracowników katedry,
  11. Sporządzanie planów prac naukowo-badawczych oraz obowiązujących sprawozdań i rozliczeń w tym zakresie
  12. Sporządzanie planów dotyczących wydatkowania funduszy w ramach przyznanych środków finansowych,
  13. Przestrzeganie dyscypliny finansowej,
  14. Gospodarowanie aparaturą naukową i dydaktyczną będącą w użytkowaniu kierowanej jednostki, nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych,
  15. Odpowiedzialność za powierzone mienie,
  16. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.
 2. Kierownik katedry niebędącej częścią instytutu wykonuje również w odpowiednim zakresie obowiązki określone dla dyrektora instytutu.

§ 9

 1. Organizację i tok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale, a także związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa „Regulamin studiów" uchwalony przez Senat.
 2. Na Wydziale powoływany jest wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia. Kandydaturę pełnomocnika podaje Dziekan a zatwierdza Rada Wydziału. Kadencja pełnomocnika jest zgodna z kadencją Rady Wydziału.
 3. W celu prawidłowej realizacji toku kształcenia na Wydziale powoływane są: Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia, Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia.

§ 10

 1. Administrację wydziałową stanowi sekretariat w skład którego wchodzą:
  1. Stanowisko ds. administracyjnych,
  2. Stanowisko ds. ekonomicznych,
  3. Stanowisko ds. dydaktyki,
  4. Stanowisko ds. informatycznych.
 2. Do zakresu działania stanowiska ds. administracyjnych należy, w szczególności:
  1. prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału,
  2. obsługa organizacyjna rady wydziału i innych posiedzeń (przygotowanie, realizacja i komunikacja z otoczeniem),
  3. kompletowanie wniosków o przyznanie wyróżnień, nagród, odznaczeń i innych form uznania,
  4. przygotowanie wniosków premiowych,
  5. prowadzenie korespondencji prodziekana ds. nauki oraz prodziekana ds. współpracy i rozwoju,
  6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych sekretariatu Wydziału,
 3. Do zakresu działania stanowiska ds. ekonomicznych należy w szczególności:
  1. przygotowanie niezbędnych informacji do opracowywania budżetu wydziału,
  2. przygotowywanie sprawozdań ze stanu realizacji planu finansowego wydziału,
  3. uzgadnianie kosztów dydaktycznych z kwesturą i jednostkami,
  4. ewidencjonowanie przychodów i kosztów dydaktycznych wydziału,
  5. obsługa faktur, not obciążeniowych za prowadzanie zajęć dydaktycznych,
  6. realizowanie opłat konferencyjnych,
  7. obsługa i rejestracja zakupów, w tym zakupów realizowanych w ramach procedury prawo zamówień publicznych,
  8. prowadzenie rejestrów:
   1. opłat konferencyjnych,
   2. delegacji wystawionych,
   3. delegacji rozliczonych ze środków dydaktycznych,
  9. sporządzanie analiz finansowych wydziału i jednostek organizacyjnych,
  10. koordynowanie działalności ekonomiczno-finansowej sekretariatu wydziału,
  11. prowadzenie sprawozdawczości w sferze badań naukowych,
  12. obsługi realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki w zakresie badań statutowych i działalności badawczej.
 4. Do zakresu działania stanowiska ds. dydaktycznych należy w szczególności:
  1. obsługa dokumentacji programów kształcenia i obciążeń dydaktycznych oraz współpraca w tym obszarze z Działem Kształcenia,
  2. współpraca z pełnomocnikiem dziekana ds. jakości kształcenia,
  3. obsługa pracy Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia i Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia.
  4. prowadzenie korespondencji prodziekana ds. dydaktyki,
  5. prowadzenie rejestru oraz spraw związanych z umowami dydaktycznymi,
  6. współpraca z Centrum Obsługi Studenta w zakresie obron prac dyplomowych,
  7. współpraca z Centrum Obsługi Studenta w zakresie organizacji sesji egzaminacyjnej.
  8. prowadzenie rejestrów umów zleceń ze studentami i wyjazdów służbowych studentów
 5. Do zakresu działania stanowiska ds. informatycznych należy w szczególności:
  1. Bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery, drukarki, monitory, programy) na Wydziale;
  2. Bieżąca naprawa i konserwacja wydziałowego sprzętu komputerowego;
  3. Dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego i części do rozbudowy sieci zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału;
  4. Prowadzenie rejestru zawartych umów oprogramowania oraz licencji oprogramowania na Wydziale;
  5. Uczestnictwo w audytach oprogramowania na Wydziale;
  6. Określanie stanu faktycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz potrzeb w tym zakresie;
  7. Ocena stopnia zużycia sprzętu komputerowego i jego kwalifikowanie do likwidacji;
  8. Opieka, nadzór i wdrażanie programów antywirusowych;
  9. Współpraca z Uczelnianym Ośrodkiem Informatycznym Politechniki Opolskiej;
  10. Wsparcie techniczne dla pracowników Wydziału;
  11. Prowadzenie procedury antyplagiatowej na Wydziale;
 6. Szczegółowe zakresy czynności osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 2-5 ustala Dziekan lub prodziekan w porozumieniu z Dziekanem, w zależności od podporządkowania służbowego.
 7. W instytucie oraz samodzielnej katedrze mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni - referenci administracyjni, którzy w odpowiednim zakresie wykonują prace administracyjne opisane w ust. 2, 3, 4 na rzecz jednostki.

§ 11

 1. Wydział prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.
 2. Dziekan dokonuje podziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydziału zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Wydziału.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału są odpowiedzialni za celowe i gospodarne wydatkowanie środków finansowych przydzielanych kierowanym przez nie jednostkom.

§ 12

 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników Wydziału, a także zasady zatrudniania, wynagradzania regulują przepisy, Ustawy, Statutu, ustawy Kodeks Pracy oraz regulaminów obowiązujących na Uczelni.
 2. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału o zatrudnienie i zwolnienie nauczyciela akademickiego Dziekan przedstawia Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są przez Rektora na wniosek Dziekana. O zatrudnienie takiego pracownika w jednostce organizacyjnej Wydziału wnioskuje do Dziekana kierownik jednostki.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników jednostek organizacyjnych ustala ich bezpośredni przełożony, w trybie wynikającym z zapisów ustawy Kodeks Pracy i Regulaminu Pracy obowiązującego na Uczelni.

Regulamin WIPIL (.pdf)