Zasady dysponowania środkami finansowymi

Zasady dysponowania środkami finansowymi (.pdf)

Zasady dysponowania środkami finansowymi
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2013 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. wraz z późn. zmianami:

  • (uchwała nr 29/2014 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z dnia 4 czerwca 2014 r.)
  • (uchwała nr 4/2015 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z dnia 25 lutego 2015 r.)
  • (uchwała nr 40/2017 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
  • (uchwała nr 103/2018 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.)

§ 1

1. Środki finansowe, które przypadają na wydział zgodnie z zatwierdzonym planem lub prowizorium budżetowym uczelni (ŚW), a które w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15/2008 Rektora PO występują w pozycjach 2, 4b-e, 5, 6, rozdziela się na sekretariat wydziału i katedry wydziału wg następującego algorytmu:

D = 0,15 ŚW + KOW
Ki = (ŚW - D) lgi wi / Σ (lgi wi)

gdzie:

D - środki dla sekretariatu wydziału

ŚW - Środki finansowe które przypadają na wydział zgodnie z zatwierdzonym planem lub prowizorium budżetowym uczelni

KOW - koszty wydatków ogólnowydziałowych (np. platforma językowa, programy informatyczne dla obsługi dydaktyki wydziału) określane co roku przez dziekana.

Ki - kwota przypadająca na i-tą katedrę

lgi - liczba godzin dydaktycznych realizowanych w i-tej katedrze

wi - wskaźnik dla i-tej katedry

Katedra wi
Matematyki i Zastosowań Informatyki 1,5
Fizyki 2,5
Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy 2,25
Logistyki 1,5
Inżynierii Biosystemów 2,5
Inżynierii Wiedzy 1,5
Zarządzania Projektami 1,5
Zarządzania i Inżynierii Produkcji 1,5
Innowacyjnych Procesów Technologicznych 1,5
Inżynierii Jakości Produkcji i Usług 1,5
Zarządzania Energetyką 1,5

2. Na wniosek dyrektora instytutu dopuszcza się możliwość rozdysponowania środków finansowych przypadających na katedry danego instytutu wg podziału zaproponowanego przez dyrektora instytutu.

3. W przypadku gdy katedry wchodzą w skład instytutu, dyrektor instytutu na działalność sekretariatu instytutu (jeśli taki jest) może wydzielić do 5% środków, o których mowa w ust. 1, z puli środków przypadających na katedry wchodzące w skład instytutu.

§ 2

Podział środków inwestycyjnych wydziału podlega decyzji dziekana, który na podstawie wniosków kierowników katedr, wybiera najważniejsze na dany rok zadania dla działalności wydziału.

§ 3

1. Wnioski o stypendia doktorskie (wypłacane ze środków Wydziału, które w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15/2008 Rektora PO występują w pozycjach 9c), muszą być składane do końca grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wypłaty będą dotyczyły. Decyzję o przyznaniu stypendium doktorskiego podejmuje dziekan po pozytywnej opinii Rady Wydziału.

2. Wymagane środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego stanowić będą obciążenie finansowe w 50 % jednostki zatrudniającej doktoranta lub habilitanta i 50 % rezerwy Dziekana. Zabezpieczenie środków finansowych na wyżej określony cel wymaga wcześniejszego pisemnego wystąpienia do Dziekana i ujęcia w planach wydatków finansowych, tworzonych na ogólnie przyjętych na Politechnice Opolskiej zasadach i terminach.

§ 4

Środki pochodzące z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego dzielone są na zadania zgodnie z poniższymi zasadami:

I. Ustalenia ogólne

Podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na dany rok kalendarzowy pomiędzy realizowane zadania badawcze na Wydziale dokonuje się w oparciu o:

1. Aktualną liczbę pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych realizujących zadanie badawcze.

2. Osiągnięcia naukowo-badawczo-wdrożeniowe pracowników realizujących zadanie badawcze w okresie ostatnich 3 lat.

Podział nie dotyczy części dotacji przyznanych na pokrycie kosztów specjalnych (celowych) np.: koszty utrzymania urządzenia specjalnego, rozwój młodej kadry naukowej, itp.

II. Ustalenia szczegółowe

1. Z kwoty dotacji przyznanej Wydziałowi wydzielana jest kwota na infrastrukturę badawczą (w tym: import czasopism naukowych, łączność komputerowa krajowa i zagraniczna), upowszechnienie nauki oraz 2% dotacji na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych z przyznanej dotacji.

2. Pozostałą część dotacji przyznanej Wydziałowi na dany rok kalendarzowy rozdziela się następująco:

5% dotacji - rezerwa Dziekana,

20% dotacji - proporcjonalnie do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych realizujących zadanie badawcze wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku, dla których PO jest podstawowym miejscem pracy,

75% dotacji - proporcjonalnie do ilości punktów uzyskanych przez pracowników realizujących zadanie badawcze za osiągnięcia naukowo-badawczo- wdrożeniowe w okresie 3 poprzednich lat według skali określonej w aktualnych przepisach dotyczących kategoryzacji jednostek naukowych. Dla ustalenia dorobku naukowo-badawczo-wdrożeniowego pracowników realizujących zadanie badawcze będą brane pod uwagę tylko osiągnięcia punktowane od 10 punktów wzwyż włącznie.

Pracownik i jego osiągnięcia mogą by uwzględnione tylko w jednym zadaniu badawczym.

§ 5

Środki Wydziału uzyskane z narzutu na prace zlecone, projekty badawcze itp., realizowane przez katedry na Wydziale dzielone są następująco: 20 % - zwiększa środki Wydziału opisane w § 1 ust. 1, a pozostałe 80% są środkami katedry, która pracę zrealizowała.

§ 6

Określony w § 1 wskaźnik wi dla Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy od 1.01.2014 r. będzie równy 2,5.

§ 7

Rozdział środków finansowych na jednostki Wydziału zgodnie z regulaminem nie wymaga akceptacji Rady Wydziału. O podziale środków finansowych dziekan informuje Radę Wydziału.

§ 8

W sprawach nieunormowanych w niniejszych zasadach, jak również odwołania od wyników podziału rozstrzyga Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego.