Strategia wydziału

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
DO ROKU 2020

Opole, maj 2014 r.

Krótka informacja o nas

Historia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki sięga roku 1975. Pierwotną jego strukturę organizacyjną tworzyły trzy zakłady - Zakład Matematyki, Zakład Fizyki oraz Zakład Chemii. Kolejne lata działalności Wydziału to nieustający, organizacyjny rozwój jednostki m.in. o Zakład Techniki oraz o nowotworzone kierunki studiów, jak Wychowanie Techniczne (2000 r.) przekształcone niebawem w Edukację Techniczno-Informatyczną (2002 r.), Logistyka (2008 r.) i Inżynieria Bezpieczeństwa (2009 r.). Dalsze, następujące po sobie zmiany organizacyjne były związane z włączeniem do wydziału Instytutu Innowacyjnych Procesów i Produktów wraz z przeniesieniem kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej wraz z kierunkami Technika rolnicza i leśna oraz Technologia żywności i żywienie człowieka. Warto podkreślić, że uruchomienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Opolskiej nastąpiło znacznie wcześniej, bo już w roku 1999, będąc jednocześnie jednym z pierwszych w kraju.

24 lutego 2014 r. decyzją Prezydium Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Produkcji.

Organizacja Wydziału

W skład Wydziału wchodzi jeden Instytut, w którym łącznie znajduje się 6 Katedr oraz sześć samodzielnych Katedr. Podstawową jednostką organizacyjną wydziału jest katedra. Schemat organizacyjny Wydziału przedstawia diagram poniżej.

Wizja
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Nowoczesny, rozwojowy i proinnowacyjny Wydział, kształcący studentów oraz dbający o rozwój naukowy pracowników, służący rozwojowi Politechniki Opolskiej, regionu i kraju.

Misja
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Efektywne i interdyscyplinarne kształcenie studentów oraz rozwój własnej kadry naukowej umożliwiający kreowanie i wdrażanie innowacji w procesy gospodarcze regionu i kraju oraz wzrost potencjału naukowo-dydaktycznego i badawczo-wdrożeniowego zasobów własnych i Uczelni.

Mocne strony Wydziału

 • Posiadanie kierunków o zróżnicowanych profilach
 • Posiadanie kierunków o mocnym powiązaniu z gospodarką
 • Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich oraz pracowników wsparcia technicznego i administracyjnego
 • Posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria produkcji
 • Znacząca liczba młodych pracowników naukowych otwartych na innowacje, poprawę efektywności oraz proekologiczne działanie
 • Systematycznie rozwijająca się baza laboratoryjna
 • Identyfikacja studentów z Wydziałem
 • Prężnie działające koła studenckie
 • Rozwijająca się współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku konkurencyjnym

Szanse dla Wydziału

 • Możliwość aplikowania o zewnętrzne fundusze na rozwój kadry i badania naukowe
 • Realizacja projektów z innymi jednostkami Uczelni
 • Nowe obszary współpracy z uczeniami zagranicznymi głównie w zakresie innowacji w zarządzania procesami technologicznymi, stosowania nowych rozwiązań w energetyce, rolnictwie oraz przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Dofinansowanie obszaru B+R w nowym okresie programowania
 • Uruchomienie studiów II-go stopnia na kierunkach Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa oraz Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie Inżynieria produkcji
 • Uruchomienie studiów III-go stopnia w dyscyplinie Inżynieria produkcji
 • Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Słabe strony Wydziału

 • Brak studentów II-go stopnia na trzech prowadzonych kierunkach
 • Niewielka liczba prac zleconych oraz grantów naukowych
 • Duże rozproszenie lokalowe Wydziału na terenie miasta Opole
 • Niski standard części bazy lokalowej
 • Brak organizacji studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale
 • Słabe tempo rozwoju integracji między jednostkami Wydziału
 • Niewystarczające zaangażowanie studentów i pracowników Wydziału w życie akademickie i Uczelni

Zagrożenia dla Wydziału

 • Niestabilność otoczenia instytucjonalno-prawnego
 • Pogłębiający się niż demograficzny
 • Nieuzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunkach Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa oraz Technologia żywności i żywienia człowieka
 • Nieuzyskanie uprawnień habilitacyjnych
 • Nieruchomienie studiów III-go stopnia
 • Konkurencyjność sąsiednich ośrodków naukowo-dydaktycznych
 • Niski poziom dotacji na działalność podstawową Wydziału
 • Obniżający się poziom wiedzy i kompetencji kandydatów na studia
 • Trudności z uzyskiwaniem grantów naukowych
 • Ograniczona oferta w zakresie prac badawczych realizowanych dla przemysłu
 • Niska atrakcyjność wynagrodzeń uzyskiwanych na Uczelni wobec możliwości przedsiębiorstw gospodarczych skutkująca odejściem części kadry naukowej z Wydziału

Cele strategiczne
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

 • Poszerzenie i doskonalenie oferty kształcenia odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu i gospodarczemu regionu i kraju
 • Dalszy rozwój kadry naukowej oraz działalności naukowo-badawczej Wydziału
 • Doskonalenie systemu zarządzania Wydziałem

Wymagane działania do osiągnięcia
celów strategicznych Wydziały

 1. Poszerzenie i doskonalenie oferty kształcenia
  • Dostosowywanie oferty kształcenia w zakresie kierunków studiów z nastawieniem na potrzeby regionu i kraju
  • Doskonalenie sytemu jakości kształcenia na Wydziale
  • Podejmowanie działań promocyjnych zmierzających do utrzymanie stabilnej liczby studentów studiów stacjonarnych oraz do wzrostu liczby studentów studiów niestacjonarnych
  • Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia dla kierunków Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa oraz Technologia żywności i żywienia człowieka
  • Likwidacja studiów I-go i II-go stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna w związku z brakiem naboru na te studia z jednoczesnym wykorzystaniem kadry przypisanej do minimum kadrowego kierunku do innych kierunków
  • Wprowadzenie do oferty kształcenia studiów podyplomowych
  • Wprowadzenie do oferty kształcenia minimum dwóch ścieżek anglojęzycznych dla posiadanych kierunków
  • Zwiększenie umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do wejścia na rynek pracy
  • Doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie staży i praktyk dla studentów i pracowników naukowych Wydziału
  • Doskonalenie programów studiów we współpracy z przedsiębiorcami
  • Poprawa bazy lokalowej przeznaczonej do celów dydaktycznych Wydziału poprzez jej skupienie w ograniczonej liczbie lokalizacji
  • Rozbudowa istniejącego i budowa nowego zaplecza laboratoryjnego Wydziału
 2. Rozwój działalności naukowo-badawczej
  • Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej Wydziału
  • Zwiększenie liczby doktorów habilitowanych i profesorów zatrudnionych w Politechnice Opolskiej, jako podstawowym miejscu pracy reprezentujących dyscypliny naukowe odpowiadające kierunkom studiów
  • Zwiększenie ilości składanych wniosków o granty badawczo-naukowe
  • Wzrost ilości laboratoriów naukowych
  • Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie Inżynieria produkcji
  • Otwarcie studiów doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria produkcji
 3. Doskonalenie systemu zarządzania Wydziałem
  • Doskonalenie struktury organizacyjnej Wydziału
  • Efektywne wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej
  • Wyposażenie wszystkich sal dydaktycznych w sprzęt multimedialny
  • Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów
  • Przejęcie budynku przy ulicy Sosnkowskiego oraz jego przystosowanie do potrzeb Wydziału
  • Racjonalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia przychodów własnych
  • Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na modernizację posiadanej bazy infrastruktury
  • Wdrożenie skutecznych form promocji Wydziału w środowisku gospodarczym regionu i kraju
  • Doskonalenie kompetencji pracowników obsługi administracyjnej Wydziału

Strategia rozwoju WIPIL (.pdf)