Historia

1975

Powołanie międzywydziałowego Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, w skład którego wchodzą trzy zakłady - Zakład Matematyki, Zakład Fizyki oraz Zakład Chemii.

Zadaniem powołanych jednostek jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizyki, matematyki i chemii dla studentów wszystkich wydziałów uczelni.

Zakłady Fizyki i Chemii dysponują laboratoriami dydaktycznymi i do badań naukowych.

Źródło: Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu

2000

Do struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii dołączono nowo utworzoną jednostkę - Zakład Techniki.

Również w tym roku zostaje utworzony kierunek Wychowanie Techniczne , który funkcjonuje w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki a prowadzony jest przez Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii.

Studia na kierunku WT prowadzone są w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Pierwszy logotyp kierunku Wychowanie Techniczne na tle zmieniającego się logotypu Politechniki Opolskiej.

W ramach kierunku Wychowanie techniczne studenci mogli wybierać studia w jednej z trzech specjalności:

 • administrowanie energią elektryczną
 • informatyczne systemy zarządzania
 • inżynieria środowiska pracy

5 - letnie studia magisterskie dzienne

Ponadto w systemie studiów niestacjonarnych:

 • 4,5 - letnie studia inżynierskie zaoczne
 • 2 - letnie studia zaoczne magisterskie uzupełniające

2002

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 lutego 2002 zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie przekształcenia kierunku studiów Wychowanie Techniczne w nowy kierunek studiów pod nazwą Edukacja Techniczno-Informatyczna.

W roku 2002 na I roku Wychowania Technicznego kształciło się łącznie ok. 200 studentów.

2006

W oparciu o strukturę Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii zostaje utworzony Wydział Edukacji Techniczno-Informatycznej.

Nowo utworzony Wydział przejmuje od Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzenie kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.

2008

Decyzją Senatu na wniosek Wydziału otwarto kierunek LOGISTYKA.

W ramach kierunku realizowane są:

 • 3,5 - letnie studia inżynierskie w systemie stacjonarnym

Ponadto w systemie studiów niestacjonarnych:

 • 4,5 - letnie studia inżynierskie zaoczne

2009

Decyzją Senatu na wniosek Wydziału otwarto kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

W ramach kierunku realizowane są:

 • 3,5 - letnie studia inżynierskie w systemie stacjonarnym

Ponadto w systemie studiów niestacjonarnych:

 • 4,5 - letnie studia inżynierskie zaoczne

2010

W wyniku porozumienia Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w skład struktury Wydziału włączono Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów, wraz z przeniesieniem kształcenia kierunku - ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI.

Kształcenie na Wydziale prowadzone jest na czterech kierunkach.

Jednak na wskutek zmniejszonego zainteresowania społecznego kierunek Edukacja Techniczna i Informatyczna jest stopniowo wygaszany.

Wybrane informacje o Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów

Z inicjatywy Profesora Ryszarda Knosali na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej w roku 1997 powstała Katedra Inżynierii Produkcji, która następnie została przekształcona w roku 2004 w Instytut Inżynierii Produkcji. W roku 2008 powstał Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, którym kieruje do chwili obecnej Prof. Ryszard Knosala

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji został uruchomiony na Politechnice Opolskiej jako jeden z pierwszych w kraju, w 1999 roku. Drugi stopień kształcenia na tym kierunku został uruchomiony już na Wydziale Inżynierii Produkcji Logistyki w roku 2010. Obecnie na II stopniu są uruchomione cztery następujące specjalności:

 • Zarządzanie innowacjami,
 • Zarządzanie logistyką,
 • Zrządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami.

2010

Zmiany organizacyjne na Wydziale - połączenie Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej oraz Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów, dawniej wchodzącego wskład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, skutkowały powołaniem nowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymuje strukturę, w skład której wchodzi 11 katedr.

Podstawowy trzon jednostki stanowią trzy instytuty:

 • INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI
 • INSTYTUT ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWÓRCZYCH
 • INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI PROCESÓW I PRODUKTÓW

2013

Do struktury Wydziału dołącza Katedra Inżynierii Biosystemów.Wraz z dołączeniem kolejnej jednostki wprowadzone zostają dwa nowe kierunki studiów: Technika Rolnicza i Leśna oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

2016 - Logo Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 426 z dnia 6.04.2016r ws. logotypu Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz zasad jego użytkowania. Szczegóły na stronie Menu -> Wydział -> Logotyp : https://wipil.po.opole.pl/wydzial-wipil/logotyp

2016 - Jubileusz 10-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

Zobacz także:

2018

Obecnie oferta edukacyjna obejmuje kształcenie studentów na trzech kierunkach:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • 7-semestralne studia stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8-semestralne studia niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia

oraz na tym samym kierunku

 • 3-semestralne studia stacjonarne studia II stopnia
 • 3-semestralne studia niestacjonarne studia II stopnia

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • 7-semestralne studia stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8-semestralne studia niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia

LOGISTYKA

 • 7-semestralne studia stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8-semestralne studia niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia

oraz na tym samym kierunku

 • 3-semestralne studia stacjonarne studia II stopnia
 • 3-semestralne studia niestacjonarne studia II stopnia

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 • 7 - semestralne stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8 - semestralne niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE

 • 3 - semestralne studia podyplomowe

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI Z PROGRAMOWANIEM

 • 3 - semestralne studia podyplomowe

INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI

 • 3 - semestralne studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH

 • 3 - semestralne studia podyplomowe