XX warsztaty metodologiczne

XX WARSZTATY METODOLOGICZNE

IM. PROFESORA STEFANA MYNARSKIEGO

 

Temat wiodący warsztatów:

UŻYTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH

W TEORII I PRAKTYCE BADAWCZEJ

 

 

Termin warsztatów:               19 maja 2016

Miejsce obrad:                        Centrum Nauka-Biznes, ul. Waryńskiego 4, Opole

Organizator:                            Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

                                                  Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

                                                  Politechnika Opolska

 

 

 

Cele konferencji

 

XX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego są doroczną konferencją organizowaną przez przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy rynku i analityków danych rynkowych. Celem naukowym konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w Polskich ośrodkach badawczych. Podczas Warsztatów prezentowane są najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych.

 

Ważnym celem jest integracja środowiska naukowego polskich badaczy rynku i analityków danych rynkowych oraz statystyków i ekonometryków. Warsztaty są narzędziem wspomagającym kształcenie młodych kadr naukowych oraz stanowią forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Mają pobudzać młodych naukowców do podejmowania najnowszej tematyki i poddawania swoich wyników krytycznemu osądowi środowiska naukowego.

 

Rezultaty Warsztatów w postaci artykułów i rozdziałów monografii są publikowane i upowszechniane w środowisku naukowym.

 

Zakres tematyczny warsztatów

 

Tematyka Warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: projektowania badań rynkowych; konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym również narzędzi wykorzystujących nowoczesne media komunikacji elektronicznej; problematyki gromadzenia danych pierwotnych i wtórnych; technik analizy, modelowania oraz graficznej prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki, wielowymiarowej analizy statystycznej, ekonometrii i prognoz gospodarczych oraz ich aplikacji komputerowych. Ważnym obszarem analizy są problemy związane z użyciem różnych skal pomiarowych, kompletności danych, itp.

 

Wiodący temat XX Warsztatów Metodologicznych: użyteczność badań marketingowych w teorii i praktyce badawczej daje możliwość podejmowania ważnych aspektów związanych z obniżaniem ryzyka w podejmowaniu decyzji marketingowych w szybko zmieniających się warunkach otoczenia na współczesnych rynkach. W zakres tematu wchodzą więc teoretyczne oraz praktyczne problemy dostępności informacji, jakości danych, modelowania opisowego i predykcyjnego, analizy danych panelowych, analizy danych symbolicznych.

 

Pogląd na temat poruszanej podczas Warsztatów tematyki można wyrobić sobie przeglądając publikacje powstałe, jako wyniki poprzednich Warsztatów http://karibm.uek.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=41.

 

Języki konferencji

 

Językami konferencji są polski i angielski. Wybór języka prezentacji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.