Zarządzanie i inżynieria produkcji

Od roku akademickiego 2010/2011 kierunek jest prowadzony w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (dotychczas prowadzonych na dawnym Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji) zawiera, obok przedmiotów o charakterze ekonomiczno-menedżerskim, przedmioty przygotowujące na poziomie studiów inżynierskich w zakresie budowy maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji. Synteza umiejętności inżynierskich i menedżerskich tworzy sylwetkę absolwenta, atrakcyjną na współczesnym rynku pracy.

Studia w zakresie ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI prowadzone są w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, zgodnie z obecnymi standardami kształcenia. Studia trwają 7 semestrów (stacjonarne) oraz 8 semestrów (niestacjonarne) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Każdy absolwent otrzymuje także możliwość dalszego kształcenia i uzyskania tytułu magistra na nowo utworzonych 3-semestralnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich II stopnia, w ramach których prowadzone są następujące specjalności:

 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami,
 • logistyka w energetyce.

Wysoki poziom realizowanego programu potwierdzili dotychczasowi studenci - uczestnicy międzynarodowego programu wymiany studentów Socrates/ Erasmus. Podczas wyjazdów i spotkań w międzynarodowych zespołach studenci tego kierunku pełnili zawsze wiodące role. Kwalifikacje absolwenta kierunku stanowią połączenie wiedzy z zakresu technologii produkcji oraz podstaw ekonomii i umiejętności menadżerskich, które predestynują go do:

 • zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • opracowywania technologii i projektów produkcyjnych,
 • projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • prowadzenia marketingu przemysłowego.

Realizowane formy studiów

 • 7 - semestralne stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8 - semestralne niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 3 - semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie II stopnia, w ramach których prowadzone są specjalności:
  • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
  • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
  • TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
  • LOGISTYKA W ENERGETYCE
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Sylwetka absolwenta kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I-go stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI uzyskują wiedzę niezbędną do:

 • pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych; usługowych, w których wymagana jest wiedza menadżerska i inżynierska;
 • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi;
 • zarządzania kosztami oraz jakością produkcji;
 • organizowania i zarządzania personelem, a także koordynowania prac zespołów pracowniczych.

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI przygotowuje studentów do wymagań krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy. Mając odpowiednią wiedzę w zakresie menadżersko-inżynierskim absolwenci są doskonale przygotowani do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 • w jednostkach projektowych i doradczych oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • w instytucjach administracyjnych i samorządowych w zakresie innowacyjnej gospodarki i zarządzania kryzysowego.

Sylwetka absolwenta kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II-go stopnia

Absolwenci studiów drugiego stopnia ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI uzyskują wiedzę niezbędną do:

 • kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów;
 • projektowania, realizacji i wdrażania prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych;
 • zarządzania ergonomią i bezpieczeństwem pracy;
 • zarządzania procesami logistycznymi;
 • zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektem;
 • systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą.

Studenci studiów II-go stopnia kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI mogą wybrać jedną z trzech proponowanych specjalności:

 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami,
 • logistyka w energetyce.

Absolwenci tych studiów po ukończeniu specjalności zarządzanie innowacjami uzyskają umiejętności w zakresie:

 • kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • projektowania, realizacji i wdrażania prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • oceny i wyboru optymalnych rozwiązań,
 • systemów doradczych w procesie innowacyjnym,
 • poszukiwania i realizacji innowacji w biznesie,
 • zarządzania kapitałem intelektualnym,
 • zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektem.

Absolwenci tych studiów po ukończeniu specjalności zarządzanie logistyką uzyskają umiejętności w zakresie:

 • zarządzania logistycznego,
 • rachunku kosztów działań logistycznych,
 • marketingu usług logistycznych,
 • projektowania systemów i procesów logistycznych,
 • informatyki w logistyce,
 • logistyki międzynarodowej,
 • komputerowej optymalizacji sieci logistycznych.

Absolwenci tych studiów po ukończeniu specjalności zarządzanie bezpieczeństwem pracy uzyskają dodatkowo umiejętności w zakresie:

 • zarządzania środowiskiem pracy,
 • analizy i oceny stanu środowiska pracy w aspekcie organizacji pracy na stanowisku, poziomu bezpieczeństwa i stosowanej technologii,
 • zarządzania systemami bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych,
 • organizacji pracy służb BHP,
 • kształtowanie kultury wytwarzania, szczególnie w aspekcie podnoszenia bezpieczeństwa pracy i poprawy produktywności zakładu.

Absolwenci tych studiów po ukończeniu specjalności logistyka w energetyce uzyskają umiejętności w zakresie:

 • podstawy procesów energetycznych,
 • urządzeń i systemów energetycznych,
 • logistyki paliw,
 • wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej,
 • audytu energetycznego i ekologicznego,
 • efektywności procesów konwersji i dystrybucji energii,
 • organizacji łańcuchów dostaw energii w przedsiębiorstwie,
 • energetyki komunalnej i prokonsumenckiej,
 • logistyki w energetyce rozproszonej i odnawialnej.

Absolwenci tych studiów po ukończeniu specjalności zarządzanie projektami uzyskają umiejętności w zakresie:

 • teorii grafów i metod sieciowych,
 • organizacji projektów,
 • zarządzania zasobami w projekcie,
 • metod i technik harmonogramowania projektów,
 • planowania i sterowania realizacją projektów w warunkach zakłóceń,
 • organizacji i zarządzania zespołami projektowymi,
 • zarządzanie finansami w projekcie,
 • metodyki zarządzania projektami,
 • ryzyka w zarządzaniu projektam,
 • podstaw prawnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • informatycznych systemów zarządzania projektami.

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, będące połączeniem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz podstaw ekonomii i umiejętności menedżerskich, predestynują go do:

 • zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych firmach,
 • organizacji produkcji i zarządzania procesami technologicznymi,
 • opracowywania technologii,
 • projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • zarządzania jakością w produkcji i usługach,
 • prowadzenia działań marketingowych przedsiębiorstwa,
 • zarządzania projektami.

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI można uważać za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej przez absolwenta. Połączenie informacji z dziedzin zarządzania i inżynierii produkcji daje absolwentowi tego kierunku kompleksową wiedzę potrzebną do znalezienia ciekawej pracy.