Technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKAzostał uruchomiony od roku akademickiego 2010/2011 jako kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Studia trwają 7 semestrów (stacjonarne) oraz 8 semestrów (niestacjonarne) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Przy rekrutacji na studia I stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą brane pod uwagę oceny maturalne z języka obcego nowożytnego oraz dwóch przedmiotów do wyboru (spośród): chemia, biologia, język polski, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z zakresu chemii i biochemii żywności, technologii produkcji żywnościowej, maszynoznawstwa i inżynierii procesowej (w tym biotechnologii) oraz bezpieczeństwa i organizacji produkcji.

Perspektywy

Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również bazą rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną Gór Opawskich. Wszelkie te aspekty sprawiają, że kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka ma przed sobą dużą przyszłość.

Realizowane formy studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA uzyskują wiedzę niezbędną do:

Mając odpowiednią wiedzę techniczną oraz specjalistyczną związaną z technologią żywności i żywieniem człowieka absolwenci mogą poszukiwać ciekawej pracy:

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.