Logistyka

Studia w zakresie LOGISTYKI prowadzone są w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, zgodnie z obecnymi standardami kształcenia. Studia trwają 7 semestrów (stacjonarne) oraz 8 semestrów (niestacjonarne) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Każdy absolwent otrzymuje także możliwość dalszego kształcenia i uzyskania tytułu magistra na nowo utworzonych 3-semestralnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich II stopnia, w ramach których prowadzone są następujące specjalności:

 • międzynarodowe łańcuchy dostaw,
 • inżynieria transportu w logistyce,

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie.

Posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym zakresie:

 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 • doboru personelu i jego szkolenia.

Plan studiów uwzględnia wymagania organizacji przemysłowych, handlowych, transportowych, administracji publicznej w Polsce i w Europie.

Realizowane formy studiów

 • 7 - semestralne stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 8 - semestralne niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia
 • 3 - semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie II stopnia, w ramach których prowadzone są specjalności:
  • MIĘDZYNARODOWE ŁAŃCUCHY DOSTAW
  • INŻYNIERIA TRANSPORTU W LOGISTYCE

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształtowania procesów przemieszczania ładunków, metodach projektowania, wymiarowania i analizowania systemów logistycznych oraz organizacji i zarządzania w transporcie, wykorzystania i zarządzania nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesów logistycznych.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać działania logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Absolwenci po ukończeniu studiów magisterskich będą rozumieli istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Każdy absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk technicznych, z elementami nauk ekonomicznych ze sczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu.

Będzie dysponował rozszerzoną wiedzą w zakresie logistyki transportu. Będzie posiadał rozszerzoną wiedzę o instytucjach logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych).

Będzie posiadał rozszerzoną wiedzę o międzynarodowych instytucjach logistycznych związanych z działalnością transportową, magazynową i dystrybucyjną, z uwzględnieniem instytucji odpowiedzialnych za przepływy produktów i ładunków.

Będzie dysponował rozszerzoną wiedzą o instytucjach z branży TSL działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi związanymi logistyką w skali mikro, mezo, makro, eurologistyki.

Będzie znał różne powiązania odpowiadające działom logistyki i koncepcjom logistycznym, właściwym dla zarządzania logistycznego.

Będzie identyfikował i stosował prawa i prawidłowości funkcjonujące w obszarze logistyki, związane z zarządzaniem zamówieniami, obsługą klienta, gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami w sferze krajowej i międzynarodowej, a także z zarządzaniem flotą samochodową i transportem zewnętrznym, czy wewnętrznym.

Będzie dysponował poszerzoną wiedzą o wymaganych kompetencjach w zawodzie logistyka, w szczególności o jego roli w tworzeniu struktur logistycznych.

Będzie posiadał szeroką wiedzę o stosowaniu zasad funkcjonalnych logistyki w systemie logistycznym.

Znane mu będą sposoby pozyskiwania i wykorzystania danych dotyczących logistyki, które umożliwiają dokonanie opisu procesów logistycznych we wszystkich sferach funkcjonalnych logistyki.

Będzie posiadał poszerzoną wiedzą o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) oraz o rządzących nimi prawidłowościach, które stanowią podstawę do tworzenia struktur logistyki, a także będzie posiadał wiedzę o źródłach, naturze i zmianach tych norm i reguł.

Będzie miał pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji logistycznych oraz o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian.

Dysponować będzie pogłębioną wiedzą o poglądach na temat struktur i instytucji logistycznych, ich rozwoju oraz rodzajach więzi, jakie między nimi zachodzą.

Będzie znał ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz będzie wiedział jak wykorzystać wiedzę z zakresu logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze.

Będzie miał pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, trendów i zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych.

Będzie posiadał rozszerzoną wiedzę dotyczącą projektowania łańcuchów logistycznych w różnych branżach przemysłu.

Absolwenci studiów drugiego stopnia będą potrafili identyfikować złożone systemy logistyczne i łańcuchy dostaw we wszystkich obszarach logistyki oraz prawidłowo interpretować zjawiska (np. koszty, poprawność, zmienność zapotrzebowania) w logistyce oraz oceniać wzajemne relacje, które zachodzą między tymi zjawiskami w obszarach transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, obsługi klienta.

Będą potrafili wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk logistycznych z uwzględnieniem finansowych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zapasami oraz flotami samochodowymi.

Będą potrafili samodzielnie formułować opinie dotyczące wielkości ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i wyników w sferze logistyki i procesów z nią związanych.

Będą potrafili samodzielnie stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze z zakresu zagadnień związanych z transportem, spedycją, zarządzaniem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Będą potrafili analizować przyczyny i przebieg zjawisk oraz procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, takich jak prognozowanie popytu, wielkość zamówień i poziom obsługi logistycznej klienta.

Będą potrafili identyfikować zjawiska i procesy w systemach logistycznych biorąc pod uwagę konieczne czynności manipulacyjne, obsługi klienta, transportu i spedycji towarów, z uwzględnieniem magazynowania i przewozu materiałów i towarów neutralnych oraz niebezpiecznych.

Będą potrafili sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami dotyczącymi zagadnień logistyki, w tym normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania transportem w logistyce oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w różnych obszarach logistycznego łańcucha dostaw.

Będą potrafili samodzielnie rozwiązywać proste zagadnienia transportowe, związane z analizą finansową, a także przeprowadzać procedury wyboru poprawnego rozwiązania tych zagadnień.

Absolwenci studiów magisterskich będą rozumieli istotę procesów logistycznych, funkcjonowanie i zależności między poszczególnymi sferami logistyki w przedsiębiorstwie, zarówno w ujęciu fazowym, jak i procesowym.

Będą rozumieli rolę, uwarunkowania tworzenia i zasady funkcjonowania centrów logistycznych i logistycznych łańcuchów dostaw, a także znaczenie infrastruktury technicznej gospodarki dla sprawnego funkcjonowania logistyki krajowej i międzynarodowej.

Będą posiadali umiejętności przeprowadzania analiz dotyczących zarządzania przepływem ładunków, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, krajowego i międzynarodowego.

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze logistycznym w poszczególnych sferach logistyki: zarządzanie, transport, spedycja, obsługa klienta.

Karta informacyjna kierunku

Od pewnego czasu dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się kierunek logistyka.

Wg Wikipedii "logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. ... Mówi się o systemie logistycznym w ramach przedsiębiorstwa".

Kierunek logistyka prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej od roku akademickiego 2008/2009. Przeprowadzono wtedy pierwszą rekrutację na studia stacjonarne I stopnia i przyjęto 130 kandydatów. W 2009 roku planuje się uruchomienie studiów niestacjonarnych I stopnia na tym kierunku.

Studia I stopnia na kierunku logistyka trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym oraz 8 semestrów w trybie niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ze względu na inżynierski charakter studiów, w trakcie naboru kandydatów bierze się pod uwagę oceny z takich przedmiotów maturalnych do wyboru jak chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

W planie kształcenia na I roku znajdują się m. in. takie przedmioty podstawowe jak matematyka, fizyka, statystyka, ekonomia, a w następnych latach kierunkowe przedmioty logistyczne, informatyczne, techniczne. Przewidziana jest też 4-tygodniowa praktyka w różnych przedsiębiorstwach (szczegółowy plan studiów do wglądu na wydziałowej stronie internetowej www.wipil.po.opole.pl).

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki mogą zaoferować zainteresowanym grupom studentów prowadzenie niektórych zajęć z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w językach obcych (niemiecki lub angielski). Absolwenci kierunku logistyka, szczególnie inżynierowie, będą odpowiednio przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, a także jako analitycy systemów logistycznych. Będą mogli zajmować się zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, produkcją, transportem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją wyrobów.

Po zakończeniu studiów inżynierskich absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na niektórych kierunkach technicznych ale w ciągu trzech lat planowane jest uruchomienie przez Wydział ETiI studiów II stopnia na kierunku logistyka.

W wyznaczonych terminach rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej (przez stronę internetową Politechniki Opolskiej: www.po.opole.pl), a punkt rekrutacyjny mieści się wtedy w budynku przy ul. Mikołajczyka 16 ("Łącznik"). Centrum Obsługi Studenta: www.cos.po.opole.pl

Za studia niestacjonarne obowiązuje opłata semestralna ustalana corocznym zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej.

Standardy kształcenia na kierunku Logistyka (a także na pozostałych kierunkach studiów) znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.