Inżynieria bezpieczeństwa

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa został uruchomiony od roku akademickiego 2010/2011 jako kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Studia na tym kierunku będą trwały siedem semestrów i będą się kończyły nadaniem tytułu zawodowego inżyniera po obronie pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego.

Przy rekrutacji na studia I stopnia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa będą brane pod uwagę następujące przedmioty do wyboru z egzaminu maturalnego: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

Realizowane formy studiów

  • 7 - semestralne stacjonarne studia inżynierskie I stopnia
  • 8 - semestralne niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa w ramach jednej specjalności dotyczącej inżynierii bezpieczeństwa pracy będą posiadać kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa wymagane standardami nauczania oraz wiedzę związaną z ekonomią i zarządzaniem, w tym zarządzaniem zespołami ludzkimi. Będą przygotowani do rozwiązywania w różnych przedsiębiorstwach i zakładach praktycznych problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniania ryzyka zawodowego, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, zarządzania środowiskiem pracy, zarządzania jakością produkcji, przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności posługiwania się zbiorami fachowej literatury i odpowiednich opracowań. Będą umieli wykonywać analizy stanu bezpieczeństwa, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić odpowiednią dokumentację. Wyposażeni będą także w odpowiednią wiedzę techniczną niezbędną do praktycznego wykorzystania.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą pracować w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w biurach projektowych i doradczych, także w szkolnictwie na różnych poziomach (po ukończeniu odpowiedniego kursu pedagogicznego) oraz we własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.