Indywidualny program studiów

Indywidualny Program Studiów
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ZASADY STUDIOWANIA
WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA

§ 1. Warunki ogólne

1. Studia według indywidualnego programu studiów, oznaczone dalej skrótem IPS, mają na celu rozszerzenie zakresu wiedzy nabywanej przez studenta w ramach studiowanego kierunku lub specjalności.

2. Studia wg IPS mogą być realizowane wyłącznie na kierunku podstawowym, na którym student podjął studia. Można ubiegać się o te studia nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów.

3. O studia wg IPS ubiegać się mogą studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce. Warunkiem podjęcia, a także kontynuowania tych studiów, jest uzyskanie pełnej rejestracji na kolejny semestr.

4. Studia wg IPS nie mogą trwać dłużej niż studia realizowane według obowiązującego programu studiów.

5. Student, który podejmuje studia wg IPS, powinien mieć opiekuna naukowo- dydaktycznego, którego wyznacza Dziekan.

6. Student z własnej inicjatywy może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o rezygnację ze studiowania wg IPS, zwłaszcza z przyczyn losowych.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia wg IPS mogą polegać na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan w porozumieniu z kierownikiem pracy badawczej.

8. Prawa i obowiązki studenta odbywającego studia wg IPS, nie zmienione przez niniejsze zasady, pozostają takie same jak dla wszystkich studentów.

§ 2. Opiekun dydaktyczny

1. Obowiązkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego jest sprawowanie merytorycznego nadzoru nad właściwą realizacją indywidualnego programu studiów

2. Opiekunem naukowo-dydaktycznym powinien być nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub nauczyciel posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki (katedry), lub z własnej inicjatywy, może powierzyć funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu ze stopniem naukowym doktora.

4. Powołanie opiekuna naukowo-dydaktycznego ma zastosowanie do wszystkich studentów realizujących studia wg IPS, w tym studentów innych uczelni (także zagranicznych), oraz studentów odbywających studia w ramach programu ERASMUS +.

5. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności spowodowanych przypadkami losowymi, Dziekan może dokonać zmiany opiekuna naukowo-dydaktycznego. Zmiana ta następuje z urzędu w przypadku rezygnacji nauczyciela z funkcji opiekuna naukowo-dydaktycznego.

§ 3. Dobór indywidualnego planu i programu studiów

1. Indywidualny program studiów przygotowuje opiekun naukowo-dydaktyczny, a zatwierdza Dziekan.

2. Program studiów indywidualnych powinien uwzględniać:

a) standardy nauczania dla danego kierunku studiów,

b) indywidualne zainteresowania studenta oraz jego predyspozycje do samodzielnej pracy.

3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz punktów kredytowych (ECTS) wynikająca z programu studiów indywidualnych nie powinna być mniejsza niż przewidziana w obowiązującym planie studiów dla danego semestru. Odstępstwem od tej zasady mogą być jedynie studia wg IPS, które ze względów programowych są realizowane w dwóch kolejnych semestrach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

4. Zmiany w programie studiów wg IPS, względem programu studiów podstawowych,

mogą polegać w szczególności na:

a) dodaniu przedmiotów poza programowych, o łącznym obciążeniu do 30 % liczby godzin planu semestralnego;

b) wymianie części lub całości niektórych przedmiotów programu podstawowego na inne, z uwzględnieniem zasady, że zachowane zostaną treści wynikające ze standardów kształcenia;

c) zmianie charakteru i czasu trwania praktyki.

5. W przypadku gdy studia wg IPS obejmują program specjalnościowy, program tych studiów opiekun naukowo-dydaktyczny uzgadnia z kierownikiem specjalności oraz innymi nauczycielami akademickimi, którzy biorą udział w realizacji IPS.

6. Student odbywający część studiów na innej uczelni, w tym zagranicznej, może realizować indywidualny program studiów (lub program standardowy), zgodny z programem uczelni przyjmującej w danym semestrze. Wybrany przez studenta program studiów musi być pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz uzyskać aprobatę Dziekana.

7. Na wniosek opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz za zgodą zainteresowanego studenta, a także z własnej inicjatywy, Dziekan może dokonać korekty indywidualnego programu studiów.

8. Indywidualny program studiów nie może naruszać sylwetki kierunkowej i specjalnościowej absolwenta.

§ 4. Organizacja studiów wg IPS

1. Przedmioty programu studiów wg IPS zgodne z przedmiotami studiów podstawowych, można realizować trybem:

a) wynikającym z obowiązującego w semestrze planu zajęć dla danego kierunku;

b) eksternistycznym, wg harmonogramu uzgodnionego z prowadzącym przedmiot, za aprobatą opiekuna naukowo-dydaktycznego.

2. Przedmioty wykraczające poza programem studiów podstawowych są realizowane i zaliczane w trybie i według harmonogramu ustalonego przez opiekuna naukowo-dydaktycznego, z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego.

3. Okresem rozliczeniowym studiów indywidualnych jest semestr. Okres ten może być przedłużony jedynie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od studenta (np. brak dokumentacji rozliczeniowej z innej uczelni w tym zagranicznej), nie może on dopełnić obowiązku przedłożenia w regulaminowym terminie karty okresowych osiągnięć studenta. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

§ 5. Dokumentacja studiów indywidualnych

1. Student ubiegający się o studia wg IPS powinien wnieść do Dziekana podanie najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem semestru. Do podania należy dołączyć:

a) zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie funkcji opiekuna naukowo-  dydaktycznego;

b) propozycję programu studiów indywidualnych, zaakceptowaną przez opiekuna naukowo- dydaktycznego.

2. Wzór arkusza indywidualnego programu  stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Po powołaniu przez Dziekana opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz zaakceptowaniu indywidualnego programu studiów, student otrzymuje indywidualną kartę okresowych osiągnięć studenta, która po wypełnieniu stanowi podstawę rozliczenia toku studiów.

§ 6. Tryb zaliczania

1. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w trybie IPS dokonuje opiekun naukowo-dydaktyczny. Wyjątkiem od tej zasady mogą być jedynie te przedmioty, które student realizuje w ramach obowiązującego w semestrze planu zajęć. Wówczas, w porozumieniu z opiekunem naukowo-dydaktycznym, zaliczenia mogą dokonywać prowadzący te zajęcia.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wymaganej liczby punktów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych, zgodnych z przyznanym trybem IPS.

3. Student nie realizujący należycie IPS może być decyzją Dziekana skierowany do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. Wniosek w tej sprawie przedkłada opiekun naukowo-dydaktyczny.

4. W przypadku przerwania studiów realizowanych w trybie IPS, student ma obowiązek wyrównania kredytu punktowego oraz uzupełnienia zaliczeń przedmiotów nie wykazanych w programie tych studiów, a wynikających z obowiązującego programu studiów. W przypadku tym, podobnie jak przy braku zaliczenia semestru, student obowiązany jest wnieść stosowną opłatę za zajęcia wymagające powtarzania.

Niniejsze zasady zostały uchwalone przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w dniu 25 października 2017 r.

Podstawa uchwały:

Regulamin studiów Politechniki Opolskiej - §8.

Załączniki do uchwały:

- arkusz indywidualnego planu studiów

POBIERZ ZASADY (.pdf)
POBIERZ ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW (.doc)