Indywidualna organizacja studiów

Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej
uchwalony przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 29.05.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§12. Indywidualna organizacja studiów1. Indywidualna organizacja studiów, zwana dalej IOS, polega na realizowaniu przez studenta obowiązującego programu studiów przez co najmniej jedno z podanych dostosowań:

1) indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia,

2) modyfikację formy zaliczeń i egzaminów,

3) modyfikację liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów,

4) modyfikację tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta,

5) zmiany terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania IOS wobec studentów:

1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się,

2) odbywających praktyki i staże w ramach podpisanej umowy,

3) będących członkami sportowej kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej, posiadających I klasę sportową, a także reprezentantów Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski, którzy zajęli miejsca 1-3,

4) wychowujących dzieci lub sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, którego student jest jedynym opiekunem,

5) będących osobami niepełnosprawnymi,

6) odbywających studia na więcej niż jednym kierunku studiów,

7) wybranych do organów kolegialnych Uczelni,

8) w innych ważnych przypadkach uznanych przez dziekana.

3. Studentom szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się zapewnia się opiekę dydaktyczno-naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia. Opiekuna wyznacza dziekan na wniosek studenta.

4. Studentom niepełnosprawnym, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, studentom studiującym więcej niż jeden kierunek studiów i studentom wybranym do organów kolegialnych Uczelni stwarza się możliwość odbywania studiów według indywidualnego harmonogramu realizacji programu studiów i terminarza tygodniowego zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta.

5. IOS osoby niepełnosprawnej należy dostosować do jej indywidualnych potrzeb i możliwości pod względem:

1) dostosowania materiałów dydaktycznych,

2) dostosowania warunków odbywania zajęć,

3) formy zajęć,

4) dodatkowego wsparcia.

6. Dostosowania wynikające z IOS dotyczą jedynie organizacji zajęć, nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów uczenia się oraz treści przedmiotów uznanych w programie studiów za obowiązkowe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu.

7. Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje dziekan.

8. O przyznanie IOS może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student studiów drugiego stopnia, student niepełnosprawny oraz student, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, może ubiegać się o IOS od pierwszego semestru studiów. Zgoda na IOS jest wydawana na okres jednego semestru.

9. Student ubiegający się o IOS zobowiązany jest do złożenia podania w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć. Załącznikiem do podania są indywidualne uzgodnienia z wykładającymi przedmiot co do sposobu i terminu jego zaliczenia w ramach określonego semestru.

10. Rejestracja studenta na kolejny semestr z kredytem punktowym stanowi podstawę odmowy przyznania studentowi IOS.
Pełny Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej znajduje się na stronie www.po.opole.pl