Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli - Informacje

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 1 października 2018 r.

Komplet dokumentów w postaci:

  • wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa – pobierz,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
  • dwa zdjęcia,

należy do dnia 1 października 2018 r.

złożyć

w Centrum Obsługi StudentaPolitechniki Opolskiej
w Dziale Dokumentacji Przebiegu Studiów WI,
pok. 101, p. I
przy ul. Mikołajczyka 16 w godzinach od 10:00 do 14:30

lub przesłać listem poleconym na adres:

Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WI
ul. Mikołajczyka 16
45-271 Opole
z dopiskiem "Studia podyplomowe WIPiL".

Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 16 kandydatów. Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Charakterystyka studiów

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania kolejnych stopni zawodowych (zgodnie z Kartą Nauczyciela), a także w celu zyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole. Studium przygotowuje absolwentów studiów wyższych do nauczania m.in. przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

Studia kierowane są do nauczycieli, którzy są zainteresowani budowaniem postaw przedsiębiorczości i innowacyjności wśród swoich uczniów. Ideą jest zaproponowanie im interesującej i efektywnej formy prowadzenia zajęć kształtujących umiejętność skutecznego działania w środowisku biznesowym. Program studiów umożliwia nabycie i rozszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania zorientowanego na innowacje. Duży nacisk położono na wprowadzenie najnowszych metod i technik w zakresie pobudzania kreatywności, analizy otoczenia biznesowego, zarządzania ryzykiem oraz oceny innowacyjnych rozwiązań. W programie zagwarantowano też nabycie przez uczestników praktycznych kompetencji. W związku z tym odbędą oni m.in. wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, przygotują biznesplan, zrealizują badanie rynkowe i kampanię marketingową dla innowacyjnego produktu, a także poznają mechanizmy współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego.

Studia kończą się pracą zaliczeniową.

Nazwa: Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne, studia kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba przedmiotów: 20

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 255

Opłata:

  • 1400 zł / semestr I,
  • 1400 zł / semestr II,
  • 1200 zł / semestr III.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

mgr Natalia Adamczyk
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8492
n.adamczyk@po.opole.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli kierownik studiów:

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
e-mail: d.jagoda@po.opole.pl
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
Politechnika Opolska
45-370 Opole, ul. Ozimska 75