Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli - Informacje

Rekrutacja

Rozpoczęcie drugiego semestru: 23 września 2017 r.

Harmonogram zajęć zajęć wraz z terminami zjazdów pobierz

Charakterystyka studiów

Prezentacja na temat studiów podyplomowych kompetencyjnych: Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli - pobierz

Studia podyplomowe "Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli" kierowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, którzy zainteresowani są budowaniem postaw przedsiębiorczości i innowacyjności wśród swoich uczniów. Program zajęć został zaplanowany tak, by umożliwiał nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu zarządzania zorientowanych na przedsiębiorczość i innowacyjność oraz stosowanych w tym zakresie metod i technik. Zaproponowane uczestnikom studiów formy zajęć zorientowane są na zagwarantowanie zdobycia praktycznych umiejętności pod kątem prowadzenia działalności dydaktycznej. Są to ćwiczenia, seminaria, warsztaty, laboratoria i projekty, których liczba godzin jest większa niż wykładów.

Program studiów nastawiony jest na zrozumienie istotnych współcześnie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności. Celem studiów jest zatem dostarczenie ich uczestnikom wiedzy dotyczącej metod i narzędzi wykorzystywanych współcześnie w przedsiębiorstwach dla podniesienia ich konkurencyjności poprzez innowacyjność. W programie studiów zwrócono uwagę na pozyskanie przez uczestników kluczowych umiejętności takich jak: opracowanie biznesplanu dla innowacyjnego przedsięwzięcia, przeprowadzenie analizy strategicznej dla identyfikacji obszarów innowacyjności, rozpoznanie oczekiwań klientów, metod stymulowania i pobudzania kreatywności, możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, pracy zespołowej w tym rozwiązywania zadań o twórczym charakterze, zarządzania wiedzą i ryzykiem, a także ochrona własności intelektualnej. Ponadto w ramach studiów zostaną zaproponowane schematy przekazywania wiedzy dotyczącej określonych zagadnień. Na wniosek słuchaczy zostaną nieodpłatnie przeprowadzone lekcje pokazowe z wybranych zagadnień w ich macierzystych szkołach.

Nazwa: Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli

Forma studiów: podyplomowe niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba przedmiotów: 14

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 180

Dokumenty do pobrania

Karty opisu przedmiotów

Semestr I

 • Trendy w rozwoju współczesnej gospodarki (IPNp01) - pobierz
 • Analiza otoczenia biznesowego zorientowana na innowacyjność (IPNp02) - pobierz
 • Kształtowanie i promowanie przedsiębiorczości (IPNp03) - pobierz
 • Warsztaty stymulowania kreatywności (IPNp04) - pobierz
 • Tworzenie i rozwijanie efektywnych zespołów (IPNp05) - pobierz
 • Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej (IPNp06) - pobierz
 • Metody oceny innowacyjnych koncepcji (IPNp07) - pobierz

Semestr II

 • Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) (IPNp09) - pobierz
 • Zasady przygotowania biznesplanu (IPNp10) - pobierz
 • Marketing i reklama w cyklu życia produktu (IPNp11) - pobierz
 • Finansowanie innowacji i analiza ich opłacalności (IPNp12) - pobierz
 • Identyfikacja i ocena ryzyka w projektach innowacyjnych (IPNp13) - pobierz
 • Zarządzanie projektem wdrożenia innowacji (IPNp14) - pobierz
 • Aktywne metody nauczania przedsiębiorczości (IPNp15) - pobierz

Kontakt

mgr Natalia Adamczyk
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WZ, WI, WM
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8492
n.adamczyk@po.opole.pl

Kierownictwo studiów

Kierownik studiów: dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
ul. Ozimska 75
45-370 Opole
piętro: -1, pokój: 04
e-mail: m.jurczyk-bunkowska@po.opole.pl

Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli