Laboratoria i aparatura

Laboratorium oceny stanu technologicznej warstwy wierzchniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu Optymalizacja parametryczna obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych z uwzględnieniem kryterium jakości technologicznej warstwy wierzchniej - doposażenie laboratorium Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Opolskiej w Opolu
Oś Priorytetowa 01.00.00 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 01.03.00 Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 01.03.01 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw
Nr ewidencyny wniosku WND-RPOP.01.03.01-16-013/12
Beneficjent Politechnika Opolska