Kierunki badawcze

Zadanie badawczeNBS 7/14
Kierownik zadaniaDr Tomasz Wołczański
Temat zadania badawczegoOptymalizacja warunków realizacji procesów produkcyjnych.

Celem zadania jest optymalizacja warunków realizacji procesów wytwórczych, a w szczególności:

 • Analiza struktury geometrycznej powierzchni w procesach toczenia i frezowania materiałów o podwyższonych własnościach mechanicznych.
 • Badania topografii powierzchni metodą profilometrii optycznej.
 • Optymalizacja parametrów 3D powierzchni pod kątem funkcjonalności powierzchni w procesie ich eksploatacji.
 • Ocenę zużycia narzędzi skrawających w procesie obróbki skrawaniem materiałów o podwyższonych właściwościach mechanicznych.
 • Wpływ dodatków aktywnych na kształtowanie wybranych wskaźników stanu technologicznej warstwy wierzchniej stali nierdzewnych w warunkach MQCL.
 • Analiza zjawisk kontaktowych i wymiany ciepła w strefie skrawania w warunkach MQCL.
 • Ocena jakości materialnych warunków pracy w zakładach produkcyjnych.
 • Ocena roli społecznych warunków pracy we współczesnej organizacji.
Zadanie badawczeNBS 20/15
Kierownik zadaniaDr Andrzej Kozdraś
Temat zadania badawczegoBadania defektów struktury krystalicznej, ich wpływu na własności fizyczne oraz mechanizm i kinetykę przemian fazowych w fazie skondensowanej.

W ramach zadania prowadzone są badania:

 • Określenia wpływu defektów struktur krystalicznych i amorficznych na własności oraz mechanizm i kinetykę przemian fazowych w fazie skondensowanej, stanowiąca kontynuację zagadnień związanych z opracowanym w Katedrze Fizyki modelem procesu topnienia metali, znanym w literaturze jako "model Góreckiego".
 • Ferroelastycznych przemian fazowych i właściwości struktur domenowych metodą deflekcji światła. Badania hybrydowych krystalicznych materiałów organiczno-nieorganicznych celem określenia ich właściwości elektrycznych i termicznych, oraz charakterystyki i wyjaśnienia molekularnego mechanizmu przemian fazowych.
 • Zmian właściwości fizycznych szkieł chalkogenidkowych podczas ich starzenia naturalnego i indukowanego czynnikami zewnętrznymi, tj. temperatura i/lub światło.
 • Strukturalnych, morfologicznych i spektroskopowych właściwości lantanowców w szkłach fluorotellurynowych celem określenia ich potencjalnych możliwości aplikacyjnych (m.in. jako obiecujących materiałów laserowych).
 • Stabilności termicznej oraz kinetyk przemian fazowych materiałów amorficznych w celu określenia możliwości zastosowań eksploatacyjnych tych materiałów. Badanie wpływu nawodorowania elektrolitycznego na właściwości szkieł metalicznych.
 • Procesów sorpcyjnych w materiałach porowatych.
Zadanie badawczeNBS 49/14
Kierownik zadaniaDr inż. Iwona Łapuńka
Temat zadania badawczegoMetody wspomagające innowacyjność procesów produkcyjnych.

Cel realizacji zadania to:

 • Opracowanie systemu planowania, analizy i oceny opłacalności innowacji procesów i produktów.
 • Określenie relacji pomiędzy jakością a innowacyjnością w aspekcie zwiększania konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie programów jakości.
 • Poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystywaniem komputerowego wspomagania w zakresie zarządzania relacjami z klientem.
 • Opracowanie metod przetwarzania wiedzy produkcyjnej dla potrzeb budowy systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.
 • Analiza ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Zastosowanie grafów i drzew decyzyjnych do analizy i syntezy własności dynamicznych układów maszynowych.
 • Zastosowanie metody analizy regresji wielokrotnej w inżynierii wiedzy.
 • Wdrożenie technologii wspierających zarządzanie energią mających na celu redukcję zapotrzebowania na moc szczytową i zmniejszenie kosztów energii.
 • Rozwiązywanie problemów techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem metod i technik tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
Zadanie badawczeNBS 62/14
Kierownik zadaniaDr hab. inż. Katarzyna Szwedziak
Temat zadania badawczegoInnowacyjność w inżynierii rolniczej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz w przemyśle rolno-spożywczym i biotechnologii.

Cel realizacji zadania to prowadzenie badań naukowych w zakresie:

 • Opracowywania metod statystycznych dla inżynierii rolniczej oraz biotechnologii.
 • Prowadzenia eksperymentów z zakresu mieszania materiałów jednorodnych i niejednorodnych.
 • Oceny jakości surowców i produktów rolno - spożywczych.
 • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle rolno - spożywczym.
 • Badania zintegrowanych upraw z pożytecznymi mikroorganizmami.
 • Rolnictwa zrównoważonego poprzez prowadzenie badań nad wykorzystaniem biowęgla.
Zadanie badawczeNBS 63/14
Kierownik zadaniaDr Anida Stanik-Besler
Temat zadania badawczegoMatematyczne modele i metody analityczne, numeryczne i statystyczne w technice, informatyce i naukach ekonomicznych.

Celem zadania są badania dotyczące:

 • Analitycznych i numerycznych rozwiązań nieklasycznych zagadnień fizyki matematycznej, opisywanych za pomocą równań i układów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
 • Konstruowania schematów metody elementów skończonych (MES) zdolnych obliczać aproksymacje rozwiązań równań różniczkowych w pochodnych cząstkowych z dokładnością gwarantowaną.
 • Zagadnień teoretycznych z zakresu fizyki wysokich energii a w szczególności zastosowanie równań ewolucji funkcji rozkładów partonów oraz ich momentów w perturbacyjnej dynamice kwantów.
 • Analiz statystycznych termograficznych rozkładów temperatury uzyskanych za pomocą pomiarów termowizyjnych w diagnostyce rehabilitacji pacjentów.
 • Optymalizacji wybranych modeli dyskryminacyjnych przez rekurencyjną eliminację zmiennych.
 • Zastosowania metody Taguchi do planowania eksperymentów.
 • Rozgałęzionych struktur Kripkego zbudowanych z klasterów z ustalonym stopniem rozgałęzienia.
 • Zastosowania operatorów Dunkla oraz nierówności całkowych w celu modernizacji zagadnień zawierających szeregi Fouriera.
 • Zastosowania znakozmiennych funkcji Lapunowa w teorii regularnych na osi liniowych układów równań różniczkowych i liniowych rozszerzeniach układów dynamicznych na torusie.
 • Zastosowań klasycznego modelu liczb rozmytych w logistyce.
Zadanie badawczeNBS 64/14
Kierownik zadaniaDr hab. inż. Ewa Kulińska
Temat zadania badawczegoOptymalizacja warunków realizacji przepływów osób, towarów i mediów w logistyce.

Celem realizacji zadania badawczego jest:

 • Analiza usprawnień w obszarze funkcjonowania procesów logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach.
 • Opracowanie nowatorskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań doskonalenia drożności przepływu towarów w logistyce transportu, z priorytetem uwzględniającym ochronę środowisk.
 • Ocena wraz z propozycją usprawnienia funkcjonowania ekologistycznego systemu gospodarki odpadami zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
 • Optymalizacja funkcjonowania logistycznego systemu ratownictwa medycznego.