Ankieta osiągnięć nauczyciela akademickiego do AJN

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Byłem na stażu w przedsiębiorstwie. W których miejscach ankiety mogę to wykorzystać?

Pobyt na stażu 3 lub 6 miesięcznym jest podstawą do tego, aby wpisać go w Ankiecie w części Mobilność Naukowców  w pkt. 2. Jest tam zapis o także o udziale w podmiocie wdrażąjącym wynki badań naukowych i prac rozwojowych, a pobyt w tych przedsiębiostwach głównie z tym się wiązał. Wykonując prace badawcze na rzecz tego przedsiębiorstwa na pewno został opracowany "produkt", czyli to co Państwo zrobili na rzecz podmiotu. Ten produkt należy także wykazać w ankiecie w cześci Praktyczne Efekty Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych w pkt 5, 6 lub 7 i wypełnić Kartę Wdrożenia, o ile uczelnia uzyskała z tego tyłułu przychód. Częściej jednak wyniki badań przekazywane były bezkosztowo i w związku z tym należy wypełnić w Ankiecie w części Aplikacje Produktów Będących Wynikami Badań pkt 1 oraz wypełnić i dostarczyć podpisaną przez podmiot Kartę Aplikacji Produktu. 

W  ramach pracy indywidualnej (nie było umowy między WIPiL a podmiotem zewnętrznym)  opracowałem rozwiązane dla przedsiębiorstwa. Czy mogę to jakoś wykorzystać w ankiecie?

Gdy wynikiem pracy indywidualnej było opracowanie rozwiązania dla przedsiębiostwa, jednostki samorządzowej, organizacji pozarządowej etc.  to takie osiągnięcie proszę wykazać w Ankiecie w pkt 1 w części Aplikacje Produktów Będących Wynikami Badań oraz wypełnić i dostarczyć podpisaną przez podmiot Kartę Aplikacji Produktu.

W wyniku współpracy naukowej z osobą z  innej jednostki (z innej uczelni,  innego wydziału) ukazała się współautorska publikacja. Czy mogę to gdzieś wykorzystać?

Tworzenie publikacji jest procesem długotrwałym i związnym ze współbym prowadzeniem badań. Można zatem taką wpółpracę zakwalifikować jako udział w prowadzeniu badań i wykazać w pkt 1 lub w pkt 2 części Ankiety Mobilność Naukowców, w zależności od tego czy była to jednostka zagraniczna (Academic Ranking of World Universities lub w renomowany ośrodek naukowy niebędący uczelnią) czy polska (wydział kat. A lub A+)

Co przedstawiamy w Karcie Aplikacji Produktu?

Przedstawiamy jakiekolwiek produkty (np. metody, procedury, algorytmy, rekomendacje, technologie, ankiety, scenariusze, rozwiązania, opracowania, raporty, szkoleniach itp.), które opracowaliśmy na Politechnice Opolskiej, a które zostały wdrożone w jakichkolwiek podmiotach np. innej jednostce naukowej, przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, towarzystwa naukowe itd.

Ile punktów dostanie Wydział za jedną Kartę?

Jeżeli zasięg oddziaływania naszego "produktu" jest lokalny, to Wydział dostaje 2 punkty; przy zasięgu średnim (min. 3 województwa) - 4 punkty; przy międzynarodowym (karta wypełniona w j. angielskim jeśli podmiot jest tylko zagraniczny) - 10 pkt. Ale uwaga! Jeżeli nasze jedno i to samo rozwiązanie zostało podpisane na Karcie przez np. 3 różne podmioty - to za każdą kartę z podpisem uzyskujemy 2 lub 4, lub 10 pkt.! Jeżeli dane rozwiązanie zostanie podpisane przez 20 różnych lokalnych podmiotów, to przynosimy dla Wydziału 2 pkt x 20 = 40 pkt.

Jak wypełnić Kartę?

Nazwa jednostki naukowej: Wpisujemy Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Politechnika Opolska.

Projekt badawczy: Podajemy "Badania statutowe prowadzone na WIPiL w latach 2013-2016" lub nazwę innego projektu badawczego realizowanego w ramach NCN, NCBiR, itd. Proszę nie zapomnieć o podaniu okresu kiedy badania były prowadzone, w przypadku projektu innego niż badania statutowe. W większości przypadków będzie jednak wpis "Badania statutowe prowadzone na WIPiL w latach 2013-2016".

Nazwa produktu: Musimy jakoś nazwać naszą procedurę, algorytm, metodę rozwiązanie itp. Jeżeli stworzyliśmy nową metodę, to możemy napisać, że jest to innowacja procesowa w zakresie...; jeżeli jest to nowy produkt (np. ankieta) - możemy to scharakteryzować jako innowację produktową. Ale równie dobrze, możemy po prostu nazwać produkt, tak, jak nam się to podoba.

Opis: To, co wypracowaliśmy, musimy opisać. W opisie nie można przekroczyć liczby 100 słów.

Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Należy podać (zgodnie z opisem w polu) informacje o jednostce, które przyjęła od nas to rozwiązanie. Może to być inna jednostka naukowa np. Instytut, przedsiębiorca, jednostka terytorialna, towarzystwo naukowe itd.

Forma prawna przekazania produktu: W zależności od tego wynikiem jakiego projektu badawczego są aplikacje. Jeśli wpiszemy, w poz. 1 "Projekt badawczy" badania statutowe lub projekt NCN to wpisujemy "nieodpłatne przekazanie wyników badań do gospodarki", a jeśli "Projekt badawczy" był realizowany w ramach NCBiR to wpisujemy "nieodpłatne przekazanie wyników prac rozwojowych do gospodarki" . Proszę też dodatkowo wprowadzić zapis: Data przekazania produkt: dd-mm-rrrr (data musi być pomiędzy 01.01-2013 a 31.12.2016!)

Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach: wpisujemy od momentu (roku) aplikacji do 2016 r.; oraz zasięg w większości przypadków krajowy/średni (prawie każdy podmiot gospodarczy, w tym przedsiębiorstwa, jednostki naukowe) oddziałuje na minimum 3 województwa.

Potwierdzenie aplikacji przez podmiot: musimy uzyskać pieczątkę firmową podmiotu i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. 

Jak pozyskać i dostarczyć Kartę Aplikacji Produktu

Ze względu krótki termin dostarczenia ankiety, proponuję po nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem maila (w przypadku odległych podmiotów):

  1. przesłać proponowaną i wypełnioną kartę aplikacji do danego podmiotu z prośbą o podpisanie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i opatrzenie stosowną pieczęcią,
  2. poprosić o zeskanowanie podpisanej karty aplikacji i wysłanie jej mailem,
  3. poprosić o wysłanie papierowej wersji karty aplikacji lub umówić się na jej odbiór osobisty.

Informacje, które są na Karcie Aplikacje Produktu muszą być takie same jak w Ankiecie, którą Państwo wypełniają. 

Co wpisać w ankiecie w opisie Aplikacji produktu pkt 7. (termin zakończenia realizacji projektu) - jeśli jest powtarzalność lub coś się jeszcze toczy?

Jeśli takie same aplikacje były uzyskiwane w różnych instytucjach/podmiotach to proszę pozyskać Kartę Aplikacji Produktu dla każdego zakończonego projektu i odpowiednią datę podać.
Gdyby jednak aplikacja była powtarzana dla tego samego podmiotu (np. szkolenia), to wtedy wpływa to na zasięg aplikacji. Gdy ta aplikacja była wykonana dla tego samego podmiotu o zasięgu lokalnym (obszar działania nie większy niż 2 woj.) więcej niż 9 razy to wtedy zasięg oddziaływania będzie „średni/krajowy”
Proszę nie zapomnieć o wpisaniu daty zakończenia projektu (przekazania aplikacji) z pozycji pkt. 7 ankiety także w pkt. 5 Karty aplikacji przy podawaniu formy prawnej przekazania produktu.


Co wpisać w pkt 8 (nazwa instytucji finansującej) oraz pkt 9 (nazwa programu...) w ankiecie w opisie aplikacji?

Tych pozycji (pkt. 8 i pkt. 9) proszę nie wypełniać.


Jaki projekt badawczy wpisać, gdy byłam/byłym uczestnikiem takich projektów, jak np. PO-KL? Co wpisać w "Formie prawnej przekazania produktu"?

Proszę wpisać nazwy tych projektów, czyli np.:

1. Trans-fair – Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2.
Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, realizowany w latach 2013-2016

2. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, który jest realizowany ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, realizowany w latach 2013-2016

Proszę podać odpowiedni zakres dat, ale w obrębie 2013-2016.

Forma prawna przekazania: Nieodpłatne przekazanie wyników badań do gospodarki. Data przekazania produktu dd.mm.rrrr (data z zakresu 01.01.2013-31.12.2016)

W karcie i ankiecie wdrożenia lub aplikacji jest używane pojęcie PRODUKT. Czym on jest?

Pojęcie produkt jest bardzo szerokie. Produktem jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór patentowy, znak towarowy, itd, czyli wszystko to co podlega ochronie prawnej. Produktami są oczywiście materiały, wyroby, technologie i licencje. Ale produktami są też: procedury, ekspertyzy, metody, oprogramowanie, opracowania naukowe, scenariusze, plany (plany działania) oraz strategie.

 Czy do Ankiety wpisywać publikacje za lata 2013-2016?

Nie. Należy podać jedynie informację o prestiżowej nagrodzie bądź wyróżnieniu, które Państwa publikacja w postaci monografii uzyskała (także rozdziału w monografii, której Państwo są autorami). Należy wtedy podać o jaka publikację chodzi, kto, kiedy i za co nagrodę przyznał.

Taka publikacja (działo) uważana jest za "wybitną" i uzyskuje się za nią dwa razy więcej punktów. Honorowane są nagrody Premiera PR,  Wydziałów PAN, Komitetu Naukowego PAN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz zagranicznych towarzystw naukowych, organizacji międzynarodowych lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.