Projekt „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Drodzy studenci! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki w ramach projektu „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia skierowane są do studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nieuczestniczących w programie ERASMUS+.

Informacje szczegółowe