Wybory na WIPIL

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki,

w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej zapraszam na wybory przedstawicieli do:

  • Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (16 mandatów). Spotkanie wyborcze odbędzie się 06.03.2020 (piątek) o godz. 10.00 w sali S-208 (ul. Sosnkowskiego 31 /208) (wybory zostaną przeprowadzone w przypadku większej ilości pracowników spełniających wymogi formalne, od liczby mandatów, ustalonej zgodnie ze stanem osobowym na dzień 31.12.2019);
  • Kolegium Elektorów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (4 mandaty). Spotkanie wyborcze odbędzie się 06.03.2020 (piątek) o godz. 11.30 w sali S-208 (ul. Sosnkowskiego 31 /208);
  • Kolegium Elektorów (4 mandaty) oraz do Wydziałowego Kolegium Elektorów (7 mandatów) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. Spotkanie wyborcze odbędzie się 06.03.2020 (piątek) o godz. 13.00 w sali S-208 (ul. Sosnkowskiego 31/208);
  • Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami (2 mandaty). Spotkanie wyborcze odbędzie się 06.03.2020 (piątek) o godz. 14.30 w sali S-208 (ul. Sosnkowskiego 31 /208).

Zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.

Osoby kandydujące na członka kolegium elektorów i wydziałowego kolegium elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku są proszone o złożenie stosownego oświadczenia lustracyjnego lub informacji, że takie oświadczenie zostało już złożone wcześniej bezpośrednio przed spotkaniem wyborczym, na ręce przewodniczącego komisji wyborczej przeprowadzającej wybory. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni, którzy złożyli oświadczenie lub informację w związku z członkostwem w wydziałowym kolegium elektorów, nie muszą składać go ponownie.

Informujemy również, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), nie pełniły w nich służby ani nie współpracowały z tymi organami oraz nie ukończyły 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Metelski

Przewodniczący WKW