Habilitacja dr Adama Ingrama

Pan dr hab. Adam Ingram został zatrudniony w Katedrze Fizyki po ukończeniu w 1979 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii studiów magisterskich na kierunku fizyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). W roku 2009 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych po przedstawieniu rozprawy „Charakteryzacja czułych na wilgoć nanoporowatych ceramik spinelowych MgAl2O4 z wykorzystaniem spektroskopii czasów życia pozytonów ” przed Radą Wydziału Matematyczno-Fizycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Podstawą wniosku habilitacyjnego był cykl 15-tu tematycznie spójnych publikacji naukowych pod wspólnym tytułem „Procesy modyfikacji elementów wolnych objętości w nanostrukturyzowanych materiałach chalkogenidkowych”. Początkowo wniosek był procedowany przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie a następnie w sposób jednogłośny został pozytywnie oceniony przez Komisję Habilitacyjną. W dniu 13.01.2020 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa AGH nadała drowi Adamowi Ingramowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Główny obszar działalności naukowej dra hab. Adama Ingrama dotyczy eksperymentalnych badań własności strukturalnych oraz dielektrycznych funkcjonalnych materiałów chalkogenidkowych, ceramik spinelowych, szkieł i ceramik tlenkowych, kryształów hybrydowych oraz bioszkieł i polimerów.
Dorobek naukowy dra hab. Adama Ingrama obejmuje 171 publikacji (w tym 117 wykazywanych przez JCR), które były cytowane 857 razy, stanowiąc podstawę 18 punktowego indeksu Hirscha.