Panel ekspercki

Inżynier XXI wieku

Drodzy studenci!

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu eksperckim organizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki w ramach projektu „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jest to pierwsza z kilku form wsparcia, które będą organizowane przez Wydział skierowana do studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nieuczestniczących w programie ERASMUS+. Możliwe będzie uczestnictwo w kilku formach wsparcia.

 

W ramach panelu eksperckiego zostanie przeprowadzona prezentacji firm oraz dyskusja przedstawicieli firm z moderatorem, połączona z możliwością zadawania pytań przez studentów.

Planowany termin wydarzenia:  18.12.2019 r.

W celu zgłoszenia się do udziału w panelu eksperckim należy zapoznać się z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie https://inz-xxi.po.edu.pl/index.php/ogloszenia/dla-studentow/wydzialu-inzynierii-produkcji-i-logistyki (ogłoszenie o naborze 50/1), a następnie dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty do punktu kontaktowego, znajdującego się w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31/S-311 do dnia 13.12.2019 r.

Nieobecność na zajęciach w związku z udziałem w ww. formie wsparcia będzie usprawiedliwiona.

Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona!