Powiększa się grono profesorów

W dniu 13 listopada 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyło się spotkanie dziekana prof. Waldemara Skomudka z pracownikami, którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego. Dziekan wraz z prodziekanem ds. nauki prof. Sławomirem Zatorem oficjalnie pogratulowali awansu naukowego Pani Annie Hnydiuk–Stefan, Panu Andrzejowi Kozdrasiowi i Panu Zbigniewowi Burynowi życząc dalszych sukcesów naukowych.

Pani dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan związana jest z Politechniką Opolską od czasu studiów magisterskich. W 2005 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera, a w 2014 roku stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Opiekę naukową nad doktoratem sprawował prof. Jan Składzień. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich podjęła pracę zawodową w firmie konsultingowej z zakresu inżynierii środowiska, następnie pracowała dla wielu międzynarodowych firm z sektora finansowego i bankowości jako kierownik, a następnie jako dyrektor. Jest absolwentką studiów MBA realizowanych przez Illinois State University & Politechnikę Łódzką, specjalność: Finance and Insurance, Specialization in Valuation of Insurance and Bank Products. W 2012 roku uzyskała licencję maklera giełd towarowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego po zdaniu państwowego egzaminu. Po obronie doktoratu rozpoczęła pracę naukową w Katedrze Zarządzania Energetyką pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Bartnika na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej. Celem prowadzonych badań są zagadnienia związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki. W ramach pracy badawczej odbyła staż w przedsiębiorstwie z sektora ciepłowniczego oraz podjęła się prowadzenia badań w ramach projektów krajowych i zagranicznych zarówno jako kierownik oraz podwykonawca. Wyniki badań wielokrotnie prezentowała podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Przynależy do kilku organizacji naukowych w tym do Komisji Energetyki PAN oddziału w Katowicach.

We wrześniu 2019 roku Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z Politechniki Śląskiej postanowiła nadać jej stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Osiągnięciem stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego było dzieło opublikowane w całości w postaci opracowania monograficznego wydanego w języku angielskim pt.: „Dual-Fuel Gas-Steam Power Block Analysis. Methodology and Continuous-time Mathematical Models” Wydawnictwo Springer 2019, (tytuł polski: „Analiza bloków energetycznych gazowo-parowych dwupaliwowych. Metodologia i modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym”). Oprócz autorskiej monografii, dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan jest współautorką kilku artykułów z listy filadelfijskiej oraz monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach Springer i PWN.

Pan dr hab. Andrzej Kozdraś został zatrudniony w Katedrze Fizyki po ukończeniu w 1989 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii studiów magisterskich na kierunku fizyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski).  W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych po przedstawieniu rozprawy „Nanoskalarne układy defektów objętościowych w szkłach chalkogenidkowych” przed Radą Wydziału Matematyczno-Fizycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Decyzją Rady Wydziału rozprawa doktorska otrzymała wyróżnienie. Podstawą wniosku habilitacyjnego był cykl 17-tu tematycznie spójnych publikacji naukowych pod wspólnym tytułem „Podatność szkieł chalkogenidkowych na starzenie fizyczne”. Początkowo wniosek był procedowany przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie a następnie w sposób jednogłośny został pozytywnie oceniony przez Komisję Habilitacyjną. W dniu 16.10.2019 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa AGH nadała drowi Andrzejowi Kozdrasiowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Główny obszar działalności naukowej dra hab. Andrzeja Kozdrasia dotyczy eksperymentalnych badań zjawisk związanych z relaksacją topologicznie nieuporządkowanych sieci atomów kowalencyjnie związanych. Szczególne zainteresowanie ukierunkowane jest na badania starzenia fizycznego szkieł chalkogenidkowych – grup nowoczesnych materiałów wyróżniających się unikalnymi właściwościami półprzewodnikowymi i optycznymi, które znajdują szerokie zastosowanie w fotonice, optoelektronice, optyce podczerwieni i wielu innych gałęziach przemysłu.

Dorobek naukowy dra hab. Andrzeja Kozdrasia obejmuje 80 publikacji (w tym 51 wykazywanych przez JCR) o sumarycznym wartości Impact Factor wynoszącej 70.645 punktów, które były cytowane 552 razy (w tym 402 bez autocytowań).

Pan dr hab. inż. Zbigniew Buryn związany jest z Politechniką Opolską od czasu studiów magisterskich, gdzie 1992 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera, a w 2010 roku stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Opiekę naukową nad doktoratem sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik. Po zakończeniu studiów magisterskich podjął pracę zawodową w Elektrowni Opole na stanowiskach:

– Wydział Ruchu Bloków – stanowisko od obchodowego kotła do kierownika zmiany
(w tym szkolenie w Elektrowni Bełchatów)

– Wydział Gospodarki Energetycznej – stanowisko specjalista ds. analiz energetycznych.

Po obronie doktoratu rozpoczął pracę naukową w Katedrze Zarządzania Energetyką pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Bartnika na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej. Celem prowadzonych badań są zagadnienia związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki.

W październiku 2019 roku Rada Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki z Politechniki Śląskiej postanowiła nadać mu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Osiągniecie naukowe będące podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego:

  1. Buryn Z.: Quasi-unsteady CHP Operation of Power Plants. Thermal and Economic Effectiveness. Springer, London 2016.
  2. Buryn Z.: Quasi-nieustalona praca bloku energetycznego nadbudowanego turbozespołem gazowym. Efektywność energetyczna i ekonomiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2018.

Celem naukowym prac było wskazanie najbardziej racjonalnych kierunków modernizacji bloków energetycznych w eksploatowanych obecnie konwencjonalnych elektrowniach parowych. Prace te można podzielić na dwa zasadnicze obszary:

  1. Przystosowanie kondensacyjnych bloków energetycznych do pracy skojarzonej poprzez dobudowanie do istniejącego układu wodno-parowego wymienników ciepłowniczych zasilanych parą z upustów turbiny kondensacyjnej.
  2. Nadbudowa bloku energetycznego turbiną gazową i kotłem odzyskowym w układzie równoległym.

Analiza każdego z tych zagadnień obejmowała stworzenie modelu matematycznego analizowanego bloku energetycznego, analizą termodynamiczną oraz analizę ekonomiczną, bowiem to jej wyniki są nadrzędnym kryterium decydującym o przyjęciu, bądź odrzuceniu danego rozwiązania.

Gratulujemy!