Optymalizacja struktur procesów wytwórczych - 2018

W dniu 7 grudnia 2018r. odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. "Optymalizacja struktur procesów wytwórczych - 2018" (X edycja).

Organizatorem były Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyk oraz Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, a współorganizatorami Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Instytut Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Narodowej Akademii Nauk we Lwowie.

Seminarium odbywa się już od dziesięciu lat a podsumowaniem jest wydawana co roku trzytomowa monografia pod redakcją prof. O. Hachkevych, dr A. Stanik- Besler dr T. Wołczański. Tematyka niezmienne dotyczy szeroko rozumianych procesów wytwórczych i łączy w tym roku prace 43 naukowców.

Dla rozbudowy procesów wytwórczych jednym z najważniejszych aspektów jest problem ich opracowania i ulepszania na podstawie ciągłego doskonalenia teoretycznych podstaw dziedzin wiedzy przez szerokie zastosowanie metod i aplikacji nauk podstawowych, modelowania matematycznego i statystycznego oraz technik optymalizacyjnych, z jednoczesnym uwzględnieniem szeroko pojętych zagadnień społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i inżynierii produkcji, szczególności inżynierii bezpieczeństwa, przy powszechnym wykorzystaniu współczesnego komputerowego inżynieringu (Computer-Aided Engineering (CAE)), dla którego charakterystycznymi cechami są multidyscyplinarność i wielobranżowość.

Badania we wspomnianych kierunkach prowadzone są przez działający od dziesięciu lat w Politechnice Opolskiej zespół pracowników naukowych, zajmujący się rozbudową teoretycznych podstaw organizacji i realizacji procesów wytwórczych oraz koordynacją badań w tej dziedzinie. Badania te dotyczą następujących trzech uściślonych obszarów omawianej tematyki:

  • aplikacje nauk podstawowych w procesach wytwórczych;
  • modelowanie i optymalizacja w procesach wytwórczych;
  • inżynieria bezpieczeństwa w procesach wytwórczych.

Z analizy różnorodnych aspektów organizacji procesów wytwórczych wynika, że w tej dziedzinie w każdym roku nadal wykonywana jest znaczna ilość badań, które mają zróżnicowany charakter i wymagają uogólnienia i systematyzacji. Próbę takiego usystematyzowania wiedzy we wspomnianych trzech obszarach tematycznych, powiązanych z wykorzystaniem wyników nauk podstawowych, modelowania i optymalizacji, a również metod dostosowania do wymogów inżynierii bezpieczeństwa w połączeniu tej wiedzy z występującymi problemami społecznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i inżynierii produkcji podjęto w Politechnice Opolskiej przez wydanie w dziesięciu latach cyklu monografii.