Habilitacja dr inż. Dominika Matuszek

Podczas uroczystej części rady wydziału WIPiL dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO oficjalnie pogratulował w imieniu całej społeczności wydziału awansu naukowego pani Dominice Matuszek, która 20 kwietnia 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pozytywne i jednomyślne głosowanie zostało przeprowadzone zarówno przez komisję habilitacyjną jak i Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Pani dr hab. inż. Dominika Matuszek związana jest z Politechniką Opolską od czasu studiów magisterskich, gdzie w 2004 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera a w 2007 stopień doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Opiekę naukową nad doktoratem sprawował prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf. W roku 2007 podjęła pracę zawodową w ówczesnej Katedrze Techniki Rolniczej i Leśnej, która obecnie posiada nazwę Katedra Inżynierii Biosystemów. Jej specjalności naukowe to: inżynieria rolnicza, inżynieria i maszyny przemysłu rolno-spożywczego, inżynieria produkcji. Dr hab. inż. Dominika Matuszek w ramach realizacji badań naukowych prowadzi współpracę z krajowymi i zagranicznymi firmami z branży rolno-spożywczej oraz jednostkami naukowymi czy samorządowymi. Swoje osiągnięcia naukowe prezentowała na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w których organizację niejednokrotnie była zaangażowana. W czasie pracy na uczelni realizowała współpracę B+R uczestnicząc w stażach i praktykach w zakładach branży rolno-spożywczej.

Działalność naukowa dr hab. inż. Dominiki Matuszek skoncentrowana jest na analizie procesu mieszania składników ziarnistych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. Dodatkowo, pani Dominika to licencjonowany dietetyk kliniczny, starający się rozwijać również na tym polu.

Podstawą habilitacji był cykl publikacji dotyczących zastosowania znaczników fluorescencyjnych do oceny homogeniczności mieszanek ziarnistych. Choć dla osoby, która zajmuje się tym zagadnieniem od lat, nie brzmi to aż tak skomplikowanie, pani Dominika przyznaje, że wymagało to wiele pracy i warsztatu. Mimo otwarcia się nowych możliwości – przyszła pani profesor zdecydowanie nie zamierza rozstawać się ze swoją Alma Mater!

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO, kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów nie kryje radości z sukcesu swojego pracownika. To bardzo budujące, że idziemy w kierunku rozwoju. W tym roku mamy zaplanowane dwa kolejne awanse naukowe, zasoby kadrowe naszej katedry to na pewno powód do dumy.

Dziekan Skomudek, gratulując pani Dominice, zachęcił jednocześnie wszystkich, aby jak najszybciej sięgali po kolejne stopnie i tytuły. Wydziałowi potrzeba profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów wypromowanych z naszych własnych pracowników! – powiedział.

Przecież – jak widać po nowej doktor habilitowanej – drzemie w nich wielki potencjał.