Dziekan Waldemar Skomudek w jubileuszowym wystąpieniu

Drodzy Goście, Magnificencjo Rektorze, Drodzy Pracownicy i Studenci

Jakikolwiek okrągły wymiar rocznicowy sprawia, że refleksyjnie spoglądamy na to, co bezpowrotnie minęło, realnie oceniamy to, czego doświadczamy dzisiaj i z wielka nadzieją – nierzadko futurystycznie – spoglądamy w przyszłość. Jubileusz 10-lecia istnienia Wydziału to niewątpliwie okazja do zwrócenia uwagi na niemal wizjonerskie spojrzenie pomysłodawców i realizatorów powołania do życia jednostki, w której szeroko pojęta technika i informatyka w zastosowaniu, wspólnie stworzyły główny nurt edukacji. Obudowę organizacyjno-prawną dla tego nurtu tworzył nowo powstały wówczas Wydział Edukacji Techniczno-Informatycznej Politechniki Opolskiej. Moment dokonania zmiany organizacyjnej w strukturze uczelni współgrał z trwającym w tym okresie procesem transformacji gospodarczego otoczenia uczelni do warunków rynkowych i wspólnotowych państw Unii Europejskiej.

To właśnie lata 2002-2006 były czasem dynamicznie dokonujących się przekształceń polskiego przemysłu, czasem rozwoju rynku globalnego, a także czasem, w którym postęp techniczny i technologiczny, w szczególności kreowany na technologiach informatycznych spowodował nową jakościowo sytuację związaną z szerokim i powszechnym dostępem do informacji oraz zintensyfikowania na niespotykaną dotychczas skalę wzajemnej komunikacji między ludźmi. To także okres wzrostu zapotrzebowania otoczenia uczelni na aplikacyjność nauk ścisłych, które stanowiły i nadal stanowią jeden z dominujących obszarów wiedzy, objętych programem kształcenia na Wydziale.

Przedstawiona wówczas młodzieży nowa oferta edukacyjna – obok tradycyjnie uznanych i nadal chętnie wybieranych inżynierskich kierunków studiów, jak informatyka, elektrotechnika, mechanika, czy też budownictwo – stanowiła równie atrakcyjny obszar poznawczy. Beneficjentem atrakcyjności naukowej i dydaktycznej tego obszaru nie była wyłącznie młodzież. W sposób szczególny należy tutaj wyeksponować otwierające się nowe możliwości rozwoju naukowego nauczycieli akademickich oraz bazy laboratoryjnej, co niewątpliwie ma bezpośredni związek z możliwością uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych.

Pierwsze lata istnienia nowego Wydziału to okres budowy pozytywnego naukowego i dydaktycznego wizerunku jednostki, a także okres kontynuacji poszukiwań odpowiedzi na stale aktualne pytanie: w jakim kierunku prowadzić rozwój wydziału, aby sprzyjać zbliżeniu nauki do przemysłu, aby stać się rzeczywistym wsparciem dla przemysłu i aby transfer wiedzy – niejednokrotnie aktywny w obu relacjach – stał się codzienna praktyką? Pytanie, jak sądzę, było, jest i będzie stale aktualne.

Skutkiem stale prowadzonych intensywnych poszukiwań atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla przyszłych studentów doprowadzono do uruchomienia na Wydziale w roku 2008 kierunku logistyka, a w roku 2009 kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Na obu kierunkach studenci mogą zdobywać niezbędną wiedzę inżynierską i kompleksowe przygotowanie do rozwiązywania problemów gospodarczych w podmiotach. I tak w przypadku logistyki w zakresie kształtowania procesów przemieszczania ładunków, metod projektowania, wymiarowania i analizowania systemów logistycznych, organizacji i zarządzania w transporcie oraz wykorzystania i zarządzania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi we wszystkich sferach procesów logistycznych. Natomiast w przypadku inżynierii bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, zarządzania środowiskiem pracy oraz zarządzania jakością produkcji.

Niewątpliwie, jedną z istotnych decyzji, której skutki korzystnie wpłynęły na wzmocnienie Wydziału było włączenie do jego struktury Instytutu Innowacyjnych Procesów i Produktów wraz z przeniesieniem kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji. Ta zmiana organizacyjna dokonała się w roku 2010 i miała decydujący wpływ na dalszy rozwój Wydziału. Jej znaczenie opiera się na bezpośrednim związku z Inżynierią produkcji, uznaną jako jedna z podstawowych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk technicznych. To właśnie na tym kierunku przygotowuje się studentów do wymagań krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy w zakresie menadżersko-inżynierskim, a także do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Proces istotnych zmian organizacyjnych w minionym dziesięcioleciu zamyka włączenie w roku 2013 do struktury Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki obszaru wiedzy związanego z inżynierią biosystemów wraz z przeniesieniem kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, który został uruchomiony już w roku akademickim 2010/2011. Wspomniany kierunek kształcenia stanowi interdyscyplinarne połączenie wiedzy z zakresu chemii i biochemii żywności, technologii produkcji żywnościowej, maszynoznawstwa i inżynierii procesowej, w tym biotechnologii oraz bezpieczeństwa i organizacji produkcji. Stanowi zatem, atrakcyjną propozycję dla studentów, którzy upatrują swoją przyszłość zawodową w regionach o dużym potencjale gospodarczym i dynamicznie rozwijających działalność rolno-spożywczą, rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną. Niewątpliwie do takich regionów należy także Opolszczyzna.

Szanowni Państwo

Dokonane przekształcenia organizacyjne to tylko jeden z elementów procesu rozwoju Wydziału. Dużo większej aktywności i spójności w zarządzaniu organizacją wymagały działania koncentrujące się na wzmocnieniu kadrowym jednostki. Dominującym celem podejmowanych inicjatyw kadrowych było utrzymanie istniejących kierunków i poziomów kształcenia oraz stopni studiów, rozwój obszarów zainteresowań badawczych nauczycieli akademickich, a także dostarczenie nowych pomysłów w zakresie dalszego rozwój bazy laboratoryjnej.

Realizacja przywołanych wyzwań stojących przed Wydziałem przypada na okres ostatnich czterech (pięciu) lat Jego istnienia. W tym czasie zrealizowane wzmocnienie kadrowe skutkuje wzrostem zatrudnienia – w grupie pracowników z tytułem profesorskim lub stopniem naukowych doktora habilitowanego do 23 osób, a w grupie asystentów i adiunktów do 67, przy ogólnym zatrudnieniu w grupie nauczycieli akademickich wynoszącym obecnie 95 pracowników. Osiągnięty wzrost stanu kadrowego w wymienionych grupach pracowników pozwolił na:

 • utrzymanie czterech kierunków kształcenia, tj. zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa i technologia żywności i żywienie człowieka,
 • kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia na wszystkich wymienionych kierunkach i drugiego stopnia na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji i logistyka (uprawnienia uzyskano w grudniu 2015 r. – uprawnienia bardzo istotne z uwagi na możliwość zaoferowania znaczącej liczbie absolwentów pierwszego stopnia pozostanie na opolskiej uczelni i kontynuowanie nauki prowadzącej do uzyskania tytułu zawodowego magistra).

Również, dzięki posiadanym zasobom kadrowym i ustawicznemu naukowemu rozwojowi nauczycieli akademickich wydziału uzyskano niewątpliwie największy sukces w dziesięcioletniej historii Wydziału – było to przyznanie w roku 2014 Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Logistyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Dyscyplina ta z inicjatywy prof. dr hab. inż. Ryszarda Knosali, d.h.c. Politechniki Opolskiej stała się w kraju jedną z podstawowych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk technicznych.

Uzyskane przed dwoma laty przez Wydział uprawnienie było szóstym prawem do nadawania stopnia naukowego doktora na Politechnice Opolskiej. Było także jednym z najważniejszych zadań odnotowanych w aktualnej strategii rozwoju politechniki oraz głównym celem postawionym przed Wydziałem w bieżącej kadencji władz dziekańskich. Z pełnym przekonaniem należy także stwierdzić, że jest zasługą i spełnieniem marzeń wszystkich pracowników Wydziału.

Prawo do nadawania stopnia naukowego doktora poza nobilitacją, jest obecnie dla społeczności naszego Wydziału ogromnym wyzwaniem i zobowiązaniem do promocji wysokiej klasy doktorów, specjalistów o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, kojarzonych z inżynierią produkcji, procesową, bezpieczeństwa, a także zarządzaniem energetyką oraz procesami w logistyce.

Na szczególna uwagę w działalności Wydziału zasługuje także szeroko propagowana przez pracowników współpraca z przedsiębiorstwami różnych branż gospodarczych. Współpraca ta materializuje się poprzez:

 • tworzone przez studentów prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie,
 • staże, praktyki i wizyty edukacyjne i studyjne w podmiotach gospodarczych,
 • sporządzanie przez pracowników wydziału różnego rodzaju opinii i ekspertyz,
 • udzielania wsparcia w zakresie procesów objętych procesem kształcenia,
 • organizację dedykowanych studiów podyplomowych,
 • udział w wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także poprzez czynny udział w różnych konsorcjach – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, z Centrum Kompetencji – Bezpieczeństwo energetyczne, Smart Power Grid Polska, Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji.

W tej wyliczance – ogromnego na chwile obecną i stale rozwijanego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Jednostki widzianego przede wszystkim z perspektywy każdego pracownika – nie sposób tutaj przywołać, ale można go ująć w kategorię zasług indywidualnych i zespołowych pracowników i studentów, a także zasług wydziału jako jednostki i na rzecz uczelni.

Cały, dziesięcioletni dorobek naszej społeczności wydziałowej jest w sekwencjach semestralnych stawiany do dyspozycji kandydatów na studentów, studentów, a także absolwentów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecnie na naszym Wydziale studiuje ponad 1500 studentów – to ogromny potencjał i zasób kadrowy dla gospodarki. Zatem, nasz dorobek stawiamy także – może przede wszystkim – do dyspozycji otoczenia naszej Uczelni – podmiotom gospodarczym i administracji publicznej.

Nie sposób pominąć wyzwań stojących przed Wydziałem i wizji na przyszłość. W tym względzie koncentrujemy się głównie na:

 • podejmowaniu wszelkich działań sprzyjających utrzymaniu osiąganego poziomu naboru kandydatów do studiowania na naszym Wydziale,
 • kontynuacji rozwoju naukowego nauczycieli akademickich,
 • rozwoju bazy dydaktycznej, laboratoryjnej,
 • oraz na generalnej poprawie warunków lokalowych (krótka informacja o podjętych działaniach – LIPSK).

Z pewnością są to wyzwania na kilka kolejnych lat, ale ich realizacja wpisuje się w nieodzowny i ciągły proces rozwoju Uczelni i Wydziału, na bieżąco dostosowywany do wymagań gospodarczych regionu opolskiego i kraju.

Drodzy Goście, Magnificencjo Rektorze, Drodzy Pracownicy i Studenci

Kończąc przemówienie okolicznościowe chciałbym serdecznie pogratulować i wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które w okresie minionych 10 lat zainspirowane pomysłem stworzenia nowego Wydziału oraz zaangażowane w jego utworzenie i rozwój doprowadziły do zbudowania w pełni dojrzałej jednostki – mimo nieosiągniętych jeszcze osiemnastu lat. Chciałbym serdecznie podziękować Władzom Uczelni (obecnym i poprzednim) i pracownikom administracji Uczelni, którzy po podjęciu decyzji organizacyjnych wspierali młody wydział (i nadal to aktywnie czynią), pobudzali pracowników do aktywności naukowej, a w drugiej połowie – tej pierwszej dekady istnienia Wydziału – aprobowali podejmowanie przez władze Wydziału nowych inicjatyw w zakresie nauki, dydaktyki i menedżerskiego zarządzana.

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich pracowników za dotychczasową współpracę, profesjonalizm we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, a także za zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój Wydziału oraz rzetelność i sumienność wykonywania obowiązków pracowniczych.

Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim studentom i absolwentom naszego Wydziału, w szczególności za wybór naszego Wydziału, jako miejsca do studiowania oraz za aktywną pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku Wydziału poza murami uczelni.

Słowa ogromnej wdzięczności i podziękowania kieruję na ręce włodarzy miasta – Prezydenta Opola, jednostek samorządu terytorialnego – Marszałka Województwa Opolskiego i województwa – Wojewody Opolskiego, a także Prezesów i Zarządów wielu podmiotów gospodarczych z terenu województwa opolskiego i kraju, z którymi Wydział współpracuje.

Włodarzom dziękuję za wzorcowo rozwijaną współpracę na wielu płaszczyznach, w szczególności poprzez wsparcie i wspólną realizację projektów, w tym projektów wspieranych środkami unijnymi, realizację staży i stypendiów dla najlepszych studentów; Prezesom i Zarządom podmiotów gospodarczych w szczególności za możliwość realizacji w Ich strukturach studenckich praktyk i staży dla nauczycieli akademickich, realizacji na Ich rzecz prac inżynierskich i magisterskich, a także rozpraw doktorskich oraz opracowywania różnego rodzaju ekspertyz i opinii.

Szanowni Państwo, dziękuję także za Waszą tu obecność, bez której nasz jubileusz nie miałby prawa odbyć się.

Dziękuję za uwagę.

Przemówienie zostało wygłoszone 1 kwietnia 2016 r. podczas uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.