Grant badawczy w ICM dla dra inż. Marka Wasilewskiego

Miło nam poinformować, że dr inż. Marek Wasilewski uzyskał grant badawczy w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Grant polega na udostępnieniu przez ICM specjalistycznego oprogramowania i wysokowydajnych komputerów obliczeniowych. Udostępnienie  jest "wirtualne" i polega na zdalnym logowaniu się do zasobów ICM przez realizatorów grantów.

Grant umożliwi naszemu pracownikowi prowadzenie dalszych badań naukowych bez dodatkowych kosztów dla Wydziału.

 

Tematem przewodnim obliczeń numerycznych będzie analiza zjawiska przepływu dwufazowego w odpylaczach cyklonowych pod kątem optymalizacji ich sprawności. Analizując literaturę specjalistyczną można stwierdzić, że z pośród licznych prac badawczych nad odpylaczami cyklonowymi można odnotować tylko kilka prac badawczych podejmujących tematykę wpływu ukształtowania przewodu wlotowego na skuteczność odpylania oraz spadek ciśnienia. Planowane badania zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie analizy zmian kąta wlotu przewodu w osi pionowej, z kolei druga dotyczyć będzie osi poziomej. Do badań zostanie wykorzystana rzeczywista konstrukcja odpylacza cyklonowego. Pozwoli to na zminimalizowanie rozbieżności pomiędzy wynikami pracy badawczej a danymi z instalacji przemysłowych (w pierwszym kroku zostanie przeprowadzony proces walidacji uzyskanych wyników dla wariantu podstawowego). Badania planuje się wykonać z zastosowaniem metody objętości skończonych w programie Ansys Fluent. Będą miały charakter przepływu dwufazowego nieustalonego w domenie trójwymiarowej z zastosowaniem modelu turbulencji - Reynolds stress model (RSM) oraz modelu fazy dyskretnej Discrete Phase Model (DPM). Dodatkowo ze względu na dużą liczbę badanych wariantów kątów wlotu (ok. 20) zasadne wydaje się wykorzystanie jednostek komputerowych o dużej wydajności i specjalistycznego oprogramowania. Uzyskane rezultaty i wnioski będą pomocne w procesie projektowania instalacji wykorzystujących odpylacze cyklonowe.