Project Master

Absolwentka naszego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pani Maja Jaracz w dniu 15.11.2017 roku odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską

W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się seminarium PM Edukacja 2017 organizowane przez IPMA Polska, na którym zostały wręczone nagrody w konkursie "Project Master". W tym roku wyróżnienie w kategorii pracy magisterskiej otrzymała nasza absolwentka Pani mgr inż. Maja Jaracz. Promotorem pracy była Pani dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej, która jest adiunktem w katedrze Zarządzania Projektami w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów.

Pani mgr inż. Maja Jaracz jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Projektami. Studia ukończyłam z wyróżnieniem w czerwcu 2017 roku.

Wyróżniona praca magisterska pt.: "Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego" przedstawia przebieg projektu budowy hali magazynowej z wykorzystaniem nowoczesnej metody realizacji projektów – łańcucha krytycznego. Metoda ta pokazuje, w jaki sposób zarządzać czasem, by właściwie zoptymalizować dany proces. Przy realizacji projektu uwzględniono, tzw. czasy agresywne, rozwiązano powstały konflikt zasobów, zastosowano bufory czasowe, które umożliwiały monitorowanie postępu prac. Na podstawie sporządzonych harmonogramów oraz wykonanych obliczeń można było stwierdzić, iż zastosowanie założeń metody łańcucha krytycznego pozwoliło zrealizować wszystkie założenia projektu w czasie o 16 dni krótszym niż w przypadku zastosowania tradycyjnej metody, a to przełożyło się na zmniejszenie kosztów o 7,10%, co przy znacznym budżecie jest dużą oszczędnością.