Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 17.10.2017 r. na WIPIL PO odbyło się Seminarium na temat: Wybrane problemy systemowo nieprawidłowych rozwiązań w Inżynierii Ruchu i Systemie Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego zorganizowane przez członków powstającej przy Katedrze Logistyki Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opole, Zarządu Dróg Miejskich w Opolu, Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole, pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, pracownicy Wydziału Inżynierii i Produkcji i Logistyki. Łącznie liczba uczestników wynosiła około 60 osób.

Tematy wystąpień:

Wprowadzenie - Rola Wydziału w badaniach przydatnych dla miasta – aplikacja nauki dla społeczności w Opolu. Dziekan, prof. nzw. Waldemar Skomudek

Oznakowanie dróg znakami poziomymi i pionowymi – błędy systemowe, potrzeba zmian? Prof. nzw. Krzysztof Olejnik. Streszczenie: Na wybranych przykładach wskazano błędy systemowe w załączniku do rozporządzenia Ministra o znakach i sygnałach drogowych. Ponadto omówiono niewłaściwą interpretację definicji skrzy-żowania, zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym. Przedstawiono stanowisko zawarte w pisemnym uzasadnieniu wyroku Sądu, sprawy w której błędna interpretacja przepisu prawa przez Straż Miejską i Zarząd Dróg Miejskich, spowodowała ukaranie uczestnika ruchu drogowego – uchylone przez Sąd.

Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – możliwości poprawy? Dr inż. Barbara Miłaszewicz.

Streszczenie: Przedstawiono przegląd literatury w tej tematyce. Omówiono badania prowadzone za granicą oraz w Polsce. Pokazano pewne sprzeczne wnioskowanie autorów opracowań dotyczące tych samych zjawisk. Wskazano, że autorzy publikacji widzą możliwość zwiększenia przepustowości skrzyżowań. Przedstawiono propozycję kierunków badań, które dostarczyłyby danych i pozwoliły zaproponować realne rozwiązania w zakresie m.in. przepustowości.

Wyświetlacze czasu nadawania sygnału na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną – ocena rozporzą-dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 31.5.2017 r. poz. 1062. Dr inż. Monika Wengel

Streszczenie: Poddano krytyce zapisy omawianego rozporządzenia. Wskazano: wady logiczne, błędy formalne, wątpliwe ograniczenia oraz niejednoznaczności, które nie powinny wystąpić w tym przepisie.

Analiza i ocena zdarzeń niepożądanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w różnych warunkach atmosferycznych. Prof. nzw. Krzysztof Olejnik. Streszczenie: Przedstawiono wypadek najechania samochodem na pieszego w okolicy przejścia dla pieszych. Opinia biegłego sądowego wykazała, że w tych konkretnych warunkach (ciemno, deszcz, pieszy w ciemnym ubraniu) kierujący nie mógł odpowiednio wcześniej zauważyć idącego. Konkluzja – wszystko było zgodnie z przepisami a pieszy zginął. Ponadto przeanalizowano sytuację zaskakiwania kierujących samochodami nagłą zmianą sygnału na skrzyżowaniu z sygnalizacją trójkolorową – bez informacji wyprzedzającej. Przeanalizowano i pokazano możliwe negatywne skutki tym powodowane. Uzasadniono konieczność wprowadzenia informacji wyprzedzającej, poprawiającej wadliwy system bezpieczeństwa.

Metodyka badań populacji w zakresie zdarzeń na skrzyżowaniach dotyczących uczestników ruchu drogowego. Dr Andrzej Menelski. Streszczenie: Poddano krytyce (wybrane w dostępnej literaturze) badania i zaprezentowane tam wyniki oraz ich przydatność do formułowania wniosków. Omówiono ogólne zasady, jakie powinny obowiązywać w badaniach rozważanego zagadnienia – metody badawcze, ograniczenia i ich skutki w zakresie wnios-kowania i precyzji uzyskanych wyników. Przedstawiono aparat matematyczny (jego ograniczenia i możliwości) którym należy się posiłkować przy prowadzeniu badań w omawianym zakresie.

Propozycja grantu badawczego miasta Opole z PBSBwT WIPiL PO w zakresie eliminowania przyczyn powstawania wypadków oraz poprawy przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dr inż. Marcin Łopuszyński. Streszczenie: Omówiono tematykę i zakres planowanych prac, przedstawiono zespół badawczy oraz firmy współpracujące, określono spodziewane efekty prac proponowanego grantu badawczego w ww. tematyce.

Dr inż. Marcin Łopuszyński

Galeria