Awans naukowy - dr hab. inż. Katarzyna Hys

W dniu 15 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Hys stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 

Dr hab. inż. Katarzyna Hys jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów. W 2001 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Pięć lat później na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej z dnia 19.12.2006 r. Katarzyna Hys uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Dr hab. inż. Katarzyna Hys specjalizuje się w badaniach naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w szczególności z zakresu: jakości, usług, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz marketingu. Jest autorką oraz współautorką ponad 100 oryginalnych prac naukowych, w tym 4 monografii, z czego jedna napisana jest w języku angielskim. Pozostałe prace zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz w recenzowanych opracowaniach zbiorowych. Ponadto jest współautorką podręcznika akademickiego dedykowanego dla  kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Pani Katarzyna Hys jest współtwórcą wynalazku chronionego patentem nr PL 200054 B1,  zrecenzowała kilkadziesiąt artykułów dla zagranicznych i krajowych czasopism naukowych oraz artykułów opublikowanych w materiałach zagranicznych i krajowych konferencji naukowych. Uczestniczyła w pracy 17 komitetów międzynarodowych konferencji naukowych, z których w trzech pełniła funkcję przewodniczącego sekcji naukowej oraz w pracy 6 komitetów krajowych konferencji naukowych. Jest członkiem 4 komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych zagranicznych czasopism naukowych. W latach 2009-2011 była członkiem Sekcji Organizacji Procesów Produkcyjnych Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Doświadczenie naukowe, również to związane z przemysłem, dr hab. inż. Katarzyna Hys zdobyła w trakcie realizacji kilku projektów naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w szczególności dwukrotnie jako kierownik badań finansowanych ze środków MNiSW w Polsce oraz Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej oraz jako główny wykonawca grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Ponadto habilitantka wielokrotnie podejmowała  współpracę z instytucjami oraz przedsiębiorcami głównie z branży motoryzacyjnej w Polsce (wdrożenia) w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Uczestniczyła także dwukrotnie w miesięcznych stażach naukowo-badawczych oraz w siedmiu stażach dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich (Copenhagen University College of Engineering, Dania; University of Finance and Administration Estonská, Republika Czeska; Vilnius Gediminas Technical University, Litwa; Engineering Institute of Coimbra, Portugalia; Technical University Ostrava, Faculty of Economics oraz Faculty of Mining and Geology, Republika Czeska) oraz w dwóch wielomiesięcznych stażach w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce.

Za wyniki i osiągnięcia w nauce dr hab. inż. Katarzyna Hys otrzymała trzy nagrody indywidualne III stopnia oraz wyróżnienie III stopnia za działalność naukową oraz nagrodę indywidualną III stopnia za działalność dydaktyczną Rektora Politechniki Opolskiej. Wszystkie te nagrody przyznane zostały w ramach grupy nauk ścisłych i inżynierskich.