Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Opolskiej na 9 miejscu wśród uczelni polskich

W ostatnim rankingu perspektyw kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji zajął 9 miejsce z pośród 30 uczelni w kraju, które prowadzą ten kierunek (link). Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki prowadzi studia na pierwszym i drugim stopniu Zarządzania i inżynierii produkcji zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych oraz ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Na drugim stopniu prowadzone były specjalności: zarządzanie innowacjami, zarządzanie logistyką, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami oraz logistyka w energetyce.

Od tego roku kandydaci mogą wybrać nową specjalność: zarządzanie projektami.

Specjalność zarządzanie projektami adresowana jest do absolwentów studiów wyższych II-go stopnia różnych kierunków, pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Jest z pewnością ciekawą propozycją dla: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców oraz innych kierunków. Program studiów skierowany jest do osób pragnących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach w charakterze Project Managera. Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowanym przez International Project Management Association.

Więcej informacji na temat specjalności zarządzanie projektami znajdziesz tutaj.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - nowa specjalność na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych) przedsięwzięć, czyli projektów. Projekty odgrywają coraz większą i stale rosnącą rolę w zarządzaniu organizacjami wszelkiego rodzaju: przedsiębiorstwami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami non profit, konsorcjami, a obecność ich obserwuje się w niemal każdej dziedzinie ludzkiej aktywności (m.in. w pracy zawodowej, działalności gospodarczej, nauce, kulturze, sporcie, administracji), co niewątpliwie rodzi zapotrzebowanie na fachową wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie.W ślad za tym rośnie zainteresowanie specjalizacją z zakresu zarządzania projektami zarówno studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, jak też innych kierunków (m.in. Zarządzanie, Logistyka, Informatyka, Budownictwo).

Propozycja utworzenia specjalności ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (Project Management) wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom i oczekiwaniom. Wpisuje się również w nurt rozwoju nauk o zarządzaniu, jak również w nowopowstałą dyscyplinę inżynierii produkcji. Nowa specjalność, opracowana przez pracowników Katedry Zarządzania Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, uwzględnia potrzeby praktyki gospodarczej.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza dotycząca najważniejszych obszarów i procesów w zarządzaniu projektami, a także planowania i realizacji projektów, technik negocjowania i komunikowania, zarządzania zmianą w projekcie, sposobów radzenia sobie z konfliktem i kryzysem, aspektów prawnych. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi do zarządzania projektami (MicrosoftProject Professional 2013 oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2).

Studia II-go stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie specjalności ZARZĄDZANIE PROJEKATMI adresowane są do absolwentów studiów wyższych I-go stopnia różnych kierunków, pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Z pewnością są ciekawą propozycją dla: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców i innych. Program studiów pozwala kierować ofertę studiów wyższych II-go stopnia do osób pragnących posiąść wiedzę i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach w charakterze Project Managera. Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowany przez International Project Management Association.

Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI oferuje program nauczania obejmujący:

  • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami,
  • wiodące standardy oraz wytyczne kompetencji zarządzania projektami PRINCE2, PMBoK, PCM, IPMA wraz z metodykami i podejściami specjalistycznymi (m.in. w obszarze IT i budownictwa),
  • pakiet umiejętności miękkich (kierowanie, rozwiązywanie konfliktów, efektywne prowadzenie spotkań, itd.),
  • pakiet umiejętności twardych (analiza interesariuszy, analiza ryzyka, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem, definiowanie struktury produktów projektu, itd.),
  • zajęcia kontekstowe – np. przedstawiające wyprawę wysokogórską, czy organizację konferencji, jako projekt.

ifm elektronic wyposaży laboratoria politechniki

W dniu 19 czerwca odbyły się na naszej uczelni dwa spotkania z prezes spółki ifm electronic z oddziału Katowice panią Aleksandrą Banaś oraz kierownikiem sprzedaży panem Markiem Maciejewskiem.

Przedstawiciele firmy spotkali się z dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Waldemarem Skomudkiem, a następnie z przedstawicielami Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, w tym z prodziekanami ds. nauki drem hab. inż. Adamem Niesłonym, prof. PO oraz drem hab. inż. Janem Sadeckim, prof. PO.

Głównym celem spotkań było nawiązanie współpracy i znalezienie obszarów wspólnych działań pomiędzy stronami.

Rozmowy dotyczyły w głównej mierze wyposażenia przez firmę ifm electronic naszych laboratoriów w specjalistyczne stanowiska dydaktyczne.

Ifm electronic jest jednym ze światowych liderów w branży automatyki przemysłowej. Spółka z oddziałem w Katowicach zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości czujników i systemów przetwarzania dla przemysłu.

Czytaj więcej...

W Opolu powołany został Oddział Naukowego Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa

Nawiązując do szczytnych idei przyświecających twórcom pierwszej polskiej organizacji skupiającej menedżerów naukowo zajmujących się problematyką nauk o zarządzaniu, której tradycje sięgają lat dwudziestych XX wieku, z inicjatywy prof. Joachima Foltysa, dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania, powołany został w Opolu kolejny, piętnasty Oddział TNOiK.

Czytaj więcej...

Opolski Festiwal Fizjoterapii

W dniu 6 czerwca 2015 roku odbyła się trzecia edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który służy popularyzacji fizjoterapii oraz podnoszeniu kwalifikacji jej adeptów.

Imprezę zorganizował Instytut Fizjoterapii działający w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii i Polskim Towarzystwem Fizjoterapii.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Naukowego, dr hab. Jana Szczegielniaka, prof. PO, w uroczystej gali nadania tytułu Gwiazdy fizjoterapii w ramach odbywającego się III Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii udział wziął Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, pan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO.

Czytaj więcej...

Nasz naukowiec w prestiżowej redakcji

Dr inż. Grzegorz Królczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki został zaproszony do członkostwa w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego: TEHNIČKI VJESNIK – TECHNICAL GAZETTE

Czasopismo z numerem ISSN 1330-3651 umieszczone jest na liście Journal Citation Reports (JCR) (czyli dawniej – na tzw. liście filadelfijskiej) ze wskaźnikiem siły oddziaływania czasopism naukowych Impact Factor 0,615. Udział pracownika w komitecie redakcyjnym czasopisma z listy JCR to dodatkowe punkty dla wydziału do parametryzacji jednostek naukowych.

Jako nowy członek, dr inż. Grzegorz Królczyk został poproszony o napisanie przedmowy do najnowszego numeru czasopisma – vol. 22 No.2.

Współpraca z "indyjskim AGH"

Na kilkanaście dni przed Międzynarodowym Dniem Jogi, który politechnika organizuje wspólnie z sulisławskim Centrum Współpracy Polska-Indie, nasza uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z kolejnym azjatyckim partnerem.

Jest nim ukierunkowana na inżynierię górniczą Indian School of Mines z Jharkhand. Współpraca między uczelniami będzie obejmowała wymianę studentów i nauczycieli, wspólne projekty badawcze i publikacje. Szlak wspólnych działań został już przetarty: obecni na spotkaniu przedstawiciele indyjskiej uczelni – prof. Somnath Chattopadhyaya i prof. Amit Dixit wydali już wspólną książkę z drem inż. Grzegorzem Królczykiem z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Naukowcy są bowiem związani z międzynarodowym Towarzystwem Naukowym TEAM International Society (Technics, Education, Agriculture and Management), którego liderem jest – obecny również na spotkaniu – prof. Sergej Hloch ze Słowacji. Warto wspomnieć, że konsorcjum podejmuje niezwykle ciekawe inicjatywy badawcze, takie jak zastosowanie wodnego noża w chirurgii.

W imieniu rektora prof. Marka Tukiendorfa, gości podjął prorektor ds. współpracy prof. Krzysztof Malik. Po omówieniu zagadnień związanych z partnerstwem, naukowcy, w towarzystwie dziekana WIPiL prof. Waldemara Skomudka oraz prof. Maksymiliana Gajka udali się do prowadzonego przez dra inż. Królczyka Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej OUTech Surface Integrity Lab, ponieważ to w głównej mierze tam skupi się współpraca badawcza między uczelniami.

Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne – dyskusja branżowa z udziałem Politechniki Opolskiej

W dniach 26-27 maja 2015 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W centrum targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich można było uczestniczyć w atrakcyjnej wystawie tematycznie związanej przede wszystkim z produktami elektroenergetycznymi, ofertą urządzeń zakwalifikowanych do odnawialnych źródeł energii oraz ofertą prezentującą najnowsze rozwiązania w kategorii systemów sterowania i nadzoru przeznaczone dla służb dyspozytorskich operatorów sieci elektroenergetycznych.

Poza bogatą ofertą wystawienniczą w trakcie targów odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy oraz dwa seminaria – Pomysł – pieniądz – rynek oraz Sieci energetyczne – nowa regulacja. Uczestnikami wydarzenia byli m.in. Prezes Urzędu Regulacji, największe polskie firmy energetyczne – Enea, PGE, TAURON PE, Energa i RWE, jak i wiodące organizacje działające w branży, wśród których m,in. były Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

We wszystkich formach zrealizowanego wydarzenia czynnym uczestnikiem była Politechnika Opolska. Po raz pierwszy trzy wydziały uczelni – Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny zaprezentowały swoja ofertę dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych na stoisku, udostępnionym przez organizatorów.

Gościliśmy także u wielu wystawców (m.in. w Enei, ABB, Mikronika).

Czytaj więcej...

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych

W związku z uruchomionym przed dwoma miesiącami centrum kompetencji "bezpieczeństwo energetyczne" funkcjonującym przy Politechnice Opolskiej, na uczelni odbyło się dziś spotkanie z udziałem zainteresowanych podmiotów oraz gościa specjalnego – Grzegorza Schetyny, który kieruje jednym z ważniejszych – dla kraju i dla polityki energetycznej – resortów. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz regionu –  wojewoda Ryszard Wilczyński, marszałek Andrzej Buła i wiceprezydent miasta Maciej Wujec, dziekani wydziałów prowadzących badania i kształcących kadry dla tej gałęzi przemysłu – inicjator utworzenia centrum i niekwestionowany autorytet w dziedzinie energetyki prof. Waldemar Skomudek oraz dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz prof. Marian Łukaniszyn z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, senator i były, wieloletni rektor uczelni – prof. Piotr Wach, prorektorzy – prof. Krzysztof Malik, dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO oraz prof. Janusz Pospolita oraz przedstawiciele przemysłu – Leszek Kosiorek dyrektor ds. serwisu firmy Tauron oraz prokurent z Multiserwisu Andrzej Kolasa.

Czytaj więcej...

Nagroda wydawnicza dla naszego doktora honorowego

Seria podręczników pod redakcją naukową prof. Ryszarda Knosali otrzymała wyróżnienie specjalne na 9. Targach Książki Akademickiej i Naukowej "Academia 2015". 

Cieszący się wśród studentów ogromną popularnością cykl podręczników "Zarządzanie i inżynieria produkcji" to unikalne przedsięwzięcie nie tylko w skali Polski. Do jego realizacji profesor powołał zespół 65 autorów, w tym 42 profesorów z 25 uczelni akademickich, którzy opracowali 22 pozycje. Książki wydane zostały nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, a nagroda dotyczy trzech najnowszych dzieł w serii.

Gratulujemy całemu wyróżnionemu i związanemu z Politechniką Opolską  zespołowi autorów!

Czytaj więcej...